Puszczykowscy radni informowani są o pracy referatów UM.   Chyba dobrze, aby również mieszkańcy otrzymywali takie informacje, dlatego będziemy dla naszych czytelników je publikować, aby mogli bliżej zapoznać się z pracą UM.

 

Sprawozdanie

z pracy referatów Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

na sesję w dniu 23 lutego 2016 r.

 

Referat Infrastruktury i Zamówień Publicznych

Zestawienie prac inwestycyjnych i remontowych zleconych do wykonania na terenie miasta Puszczykowa

nr Umowy IZ 7021.27.2016 z dn. 05.01.2016 r.
SEM Zakład Elektrotechniczny Podgórna 6, Łęczyca
Wykonanie napraw oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Puszczykowa, będącego własnością Miasta – usługa wykonywana sukcesywnie, w ciągu roku.
wartość prac: 10.000,00 zł

nr Umowy IZ 7021.108.2016 z dn. 28.01.2016 r.
Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska Północna 16, Rogalinek
Interwencyjny remont cząstkowy ulic masą bitumiczną na zimno.
wartość prac: 1.900,00 zł

nr Umowy IZ 7021.112.2016 z dn. 02.02.2016 r.
Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska Północna 16, Rogalinek
Interwencyjny remont cząstkowy chodnika przy ul. Poznańskiej / Wysokiej w Puszczykowie.
wartość prac: 2.826,54 zł

nr Umowa o dzieło IZ 7011.113.2016 z dn. 03.02.2016 r.
Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” Grottgera 16/2, 60-758 Poznań
Sporządzenie studium wykonalności projektu inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie”.
wartość prac: 17.835,00 zł

nr Umowa zlecenie IZ 7021.123.2016 z dn. 01.02.2016 r.
Wojciech Miechowicz Wł. Jagiełły 7/27, 60-694 Poznań
Sporządzenie dokumentów związanych z uruchomieniem lokalnego transportu publicznego na terenie Puszczykowa.
wartość prac: 3.558,00 zł

Sporządziła: Ewa Rybacka

  • Decyzje wydane od 15.01.2016 r. do 11.02.2016 r.
  • Na zajęcie pasa drogowego zostało wydanych piętnaście decyzji przy ulicach: Wierzbowa, Reymonta, Poznańska x 2, Kochanowskiego, Rolna x 2, Ogrodowa, Klasztorna, Kosynierów Miłosławskich, Krzywa, Sobieskiego x 2,       Robocza, Konopnickiej.
  • Na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym wydano osiem decyzji: ul. Reymonta, Kochanowskiego, Rolna, Klasztorna, Kosynierów Miłosławskich, Krzywa, Sobieskiego x 2.
  • Na uzgodnienie przyłączy na etapie projektu       wydano pięć decyzji       przy ulicach: 3-go Maja, Wiązowa, B. Zapłaty, Poznańska x 2.
  • Na umieszczenie reklam w pasie drogowym wydano jedną decyzję ul. Kosynierów Miłosławskich a 3 Maja.
  • Na uzgodnienie zjazdu została wydana jedna decyzja przy ulicy Dworcowej.

Sporządziła: Alicja Marciniak

 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami

 Gospodarka Gruntami

 Informacje dotyczące prac wykonywanych od 18.01.2016 r. do 12.02.2016 r

1.Opracowano 4 projekty uchwał:

– w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych – ulicy Rynek,

– w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w rejonie
ul. Łąkowej (działki nr: 206/3, 207 i 208, obręb Puszczykowo),

– w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  ul. Nadwarciańskiej (działki nr: 971/3, 971/5, obręb Niwka),

– w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 698/12 i 701/14 położonych
w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek.

Przygotowano 2 wnioski wieczystoksięgowe dotyczące uregulowania własności Miasta Puszczykowa w księgach wieczystych.

2.Wszczęto 2 postępowania z urzędu w sprawie wydzielenia działek przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę (P-wo, z działki nr 2183/7 i P-stare, z działki nr 287).

3.Rozpoczęto sprawy dotyczące regulacji stanu prawnego części nieruchomości zajętych pod drogi (P-stare, fragmenty ul. Sobieskiego, działki nr 149/2, 170/2, 172/2, 210/2).

4.Generowano wypisy z rejestru gruntów dla potrzeb innych referatów i prowadzono bieżącą korespondencję oraz rejestr mienia komunalnego.

Sprawozdanie sporządziła: Aleksandra Mizerska

Gospodarka przestrzenna

Sprawozdanie od 16.01.2016r. do 12.02.2016r.

1. W zakresie ustalenia sposobu zagospodarowania terenu – wydano 3 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

– budowa dwóch obiektów usługowych wraz z zapleczem sanitarnym (28/2015) – ul. Nadwarciańska (37/2015),

– budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie – ul. Nadwarciańska (38/2015),

– budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy parkingu przy ul. Dworcowej w Puszczykowie (cp 10/2015)

2.Trwają prace nad opracowaniem projektów planów miejscowych – rejon ul.  Dworcowej i rejon ul. C. Ratajskiego

3.Trwają prace nad opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa.

4.Wydano zaświadczenia o przeznaczeniu w planie miejscowym oraz wypisy i wyrysy z planów – łącznie 5.

Sporządził:Jacek Nowak

 

Ochrona Środowiska i Ochrona Zdrowia

Sprawozdanie obejmuje okres od 18.01.2016r. do 15.02.2016r.

           1. Z zakresu ochrony przyrody:

– wpłynęło 8 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i / lub krzewów, w wyniku przeprowadzonego postępowania wydano 8 decyzji zezwalających na wycięcie drzew i krzewów,

– skierowano do Starosty jeden wniosek o usunięcie drzew i krzewów z gruntów miejskich.

 

           1. Z zakresu gospodarki odpadami:

– rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Sporządziła: Janina Kozeńska

 

Straż Miejska

Sprawozdanie z czynności realizowanych w terminie od 14.01.2016 r. do 11.02.2016 r.

Interwencje – 110 interwencji zrealizowanych przez Straż Miejską w Puszczykowie.

Sposób załatwienia interwencji. Przekazano niezwłocznie do Referatu Inwestycji UM interwencji dotyczących awarii oświetlenia, uszkodzonych jezdni, zalanych ulic oraz podrzuconych śmieci, do firmy Eko-Rondo 3 zgłoszenia dotyczące zalanych ulic oraz zalegającej padliny na ulicach miasta, do Policji w Puszczykowie 2.

Legitymowani. W toku wykonywania czynności służbowych wylegitymowano 12 osób.

Pouczeni. W związku ze złym parkowaniem zastosowano 23 upomnień oraz 3 pouczenia wobec właścicieli pojazdów oraz pouczono 7 osób za inne porządkowe wykroczenia popełnione na terenie miasta.

Ukarani. W terminie od 14 stycznia do 11 lutego 2016 r. ukarano 3 kierowców naruszających przepisy drogowe na kwotę 800,00 złotych oraz 1 osobę za wykroczenie porządkowe (niedopilnowanie zwierzęcia) na kwotę 200,00 złotych.

Inne czynności realizowane w trakcie służby. Objazdy kontrolne w godzinach rannych i popołudniowo-wieczornych, których celem było działanie prewencyjne, polegające na kontroli miejsc, w których dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz aktów wandalizmu (rejon sklepów, MOSiR, ul. Kraszewskiego k. szpitala, ul. Poznańska, rejon SP nr 1 i SP nr 2, Rynek). W dniu 26 stycznia 2016 r. otrzymano zgłoszenie o spalaniu w piecu śmieci. W trakcie kontroli posesji (paleniska) nie potwierdzono zgłoszenia. W dniu 27 stycznia 2016 r. otrzymano ponownie informację o spalaniu śmieci na tej samej posesji. W wyniku ponownej kontroli nie stwierdzono uchybień. W dniu 28 stycznia uzyskano informację na temat spalania śmieci na terenie prywatnej posesji. Przeprowadzono kontrolę paleniska – nie potwierdzono zgłoszenia. W dniu 5 lutego 2016 roku uzyskano informację o potrąconym dziku na ulicy Wczasowej. Po przybyciu na miejsce znaleziono dzika z przetrąconymi nogami. Wezwano weterynarza. W omawianym okresie Straż Miejska w Puszczykowie założyła 1 blokadę na koło nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odłowiono również 2 psy. Po odczytaniu danych z chipa jeden z nich został oddany właścicielowi a drugi z uwagi na brak chipa został odwieziony do przytuliska w Łęczycy.

 

Sporządził: Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski

Komentarzy: 12 o “Wiadomości z Urzędu Miasta

 1. Czy to są autentyczne dane czy Prima aprilis? Bo jak to jest na serio, to to są jaja. A ile w tych działach jest etatów?

 2. Warto przeczytać, artykuł dot. Najważniejszego Urzędnika Puszczykowahttp://www.gazeta-mosina.pl/2016/skutki-zaniechan-wladz-puszczykowa/

  1. O tej oburzającej sprawie pisałem w 2014r. na blogu Zielone Puszczykowo zaraz po sesji kiedy wpłynął wniosek inwestora tak:

   Mogę żyć w mieście, gdzie połowa ulic to zwykłe klepisko i na które po małym nawet deszczu lepiej się nie zapędzać. Wiadomo brak pieniędzy. Mogę żyć w mieście, gdzie ścieżek rowerowych jak na lekarstwo, gdzie nie brak miejsc zaniedbanych, o których wydaje się, że władze miejskie zapomniały. Wiadomo, brak pieniędzy. Ale sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich mieszkańców nic nie kosztuje. Czy mieszkamy więc w mieście, gdzie wszyscy mieszkańcy mogą mieć poczucie, że traktuje się ich równo? Czy Puszczykowo to miasto gdzie obowiązują dla wszystkich równe zasady, którymi kierują się włodarze miasta? Czy w takiej samej sytuacji władze miasta postąpią tak samo w stosunku do mnie jak i do innego obywatela naszego miasta? Bo przecież tak być powinno. Nie wiem jak Państwo, ale ja zadaję sobie czasami takie pytania.

   Ot, choćby ostatnia sesja Rady. Jakiś mieszkaniec zakupił świadomie działkę przeznaczoną pod drogę. Nie pasuje mu to i chce, aby zmieniono plan zagospodarowania dla tej jednej działki i przekształcono ją w budowlaną. Władze miasta chcą iść obywatelowi na rękę. Uchwalono właśnie, że miasto przystąpi do sporządzenia planu zagospodarowania dla jednej działki! Można powiedzieć: rządzą nami ludzkie Pany. Ale rodzi się tu pytanie: czy każdy z nas, jeśli plan zagospodarowania mu nie pasuje, może liczyć na podobną przychylność władz miasta? Czy jeśli my złożymy wniosek, to władze miasta pójdą nam na rękę, zmienią dla nas lokalne prawo, wyłożą na to kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, bo tyle plan zagospodarowania kosztuje? Niech każdy sobie na to pytanie odpowie.

   Albo czy i dla nas naciągać się będzie prawo? Dlaczego piszę o naciąganiu prawa? Otóż zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 21.ust 1. koszty tworzenia planów zagospodarowania muszą być pokrywane z budżetu gminy. Zapisano tak w ustawie, aby nie było podejrzeń, że ktoś zapłaci sobie za korzystne dla niego rozwiązania. Wiedzą o tym i burmistrz, i radni. A w tym wypadku Przewodniczący Rady Miasta – radny doświadczony bo pewno z 20 letnim stażem i najwyżsi urzędnicy miejscy, głośno, nie krępując się, mówią publicznie podczas Sesji RM, że plan ten sfinansuje właściciel działki poprzez darowiznę! Czyli jak sfinansuje, to znaczy, że będzie plan taki jaki chce, zgodnie ze starą zasadą, która mówi: kto płaci ten wymaga. Czyli co: w Puszczykowie masz kasę, to pod ciebie nawet prawo miejscowe stworzymy? A może tak tworzy się prawo w naszej gminie za rządów władzy „normalnych”, nie tylko w tym przypadku? Może i inne rozstrzygnięcia zapadają w ten sposób? Zgroza!

   http://zielone-puszczykowo.blogspot.com/2014/05/czy-puszczykowo-jest-miastem-rownych.html

   1. Czytając powtórnie tekst z 2014 uważam, że nic się nie zmieniło. Przykład ul. Biedronkowa zrobiona poza rankingiem, ustanowione bardzo niskie opłaty dla Sportoteki tak różne z opłatami, które ponoszą inni.

 3. Bardzo dobry pomysł.Każdy sobie poczyta i wyciągnie wnioski.Zobaczymy czy redakcja Forum to wieczni malkontenci i pieniacze czy też urzędnicy mają pelno roboty i pomysłów dla dobra mieszkańców.

 4. Brawo, dobre posunięcie! Jeszcze na Zielonym Blogu lansowałem taką maksymą: dajcie ludziom wiedzę i pozwólcie działać siłom natury. Ludzie nie są głupi tylko mają mało czasu i chęci aby takie informacje zdobywać. Ale jak już są !
  A teraz każdy może sobie poczytać , zastanowić się, spokojnie, podyskutować z rodziną, ze znajomymi.
  No nareszcie! Tego się trzymać i powiększać przyczółek.

 5. To jest ciekawa rzecz: nr Umowa o dzieło IZ 7011.113.2016 z dn. 03.02.2016 r.
  Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” Grottgera 16/2, 60-758 Poznań
  Sporządzenie studium wykonalności projektu inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie”.
  wartość prac: 17.835,00 zł
  !
  Oto coś o tej organizacji, jej słowami:
  Celem działalności „Partnerów dla Samorządu” jest wspieranie inicjatyw i wspólnych przedsięwzięć w zakresie:
  – kreowania i integrowania środowiska ludzi profesjonalnie zajmujących się zagadnieniami samorządności,
  – popularyzowania wiedzy związanej z problematyką samorządu lokalnego,
  – wpływania na zmiany regulacji prawnych pożądane przez gminy, powiaty i województwa,
  – tworzenia instytucjonalnych i organizacyjnych form rozwoju samorządu lokalnego,
  – europejskich procesów integracyjnych,
  – ochrony środowiska, pomocy społecznej, zdrowia publicznego i oświaty,
  – zwiększania udziału społeczności lokalnych w procesach decyzyjnych na szczeblu samorządu,
  – zwiększania efektywności komunikacji między lokalną społecznością i władzami samorządowymi.
  !
  Zasadnicze pytanie:
  1. Gdzie w tej liście zadań mieści się studium termomodernizacji za kwotę 17.835.00zł ?Czy to żart ?
  Za takie pieniądze wykonuje się projekt architektoniczny średniej wielkości nowego budynku?
  2. Urząd Miejski na Podleśnej ma budynek zabytkowy, pytanie zasadnicze, czy budynek zabytkowy będzie obłożony styropianem ?

  1. Nie wiem czy ja dobrze rozumiem studium wykonalności termomodernizacji na budynku Urzędu ale widzę to tak:

   Pyta się urzędnik urzędnika:
   A. Słuchaj, powiadają że tu zimno czy można ocieplić Urząd ?
   – drugi urzędnik mówi :
   B. Nie wiem, zapytajmy fachowca?
   A. A kto jest tym fachowcem?
   B. To może być tylko „Partner dla Samorządu”, bo któż inny? On wie wszystko o samorządach.
   No to dzwonią po Partnera Samorządu, ten przyjeżdża, i pytają go:
   A. i B. Panie, czy można ocieplić Urząd bo ludzie narzekają że jest zimny?
   – Partner Samorządu na to,
   C. Mogę powiedzieć ale jak odpowiem to będzie słono kosztowało.
   A i B. No dobrze, cena nie gra roli, byle była dobra odpowiedź.
   Partner Samorządu odpowiada:
   C. Tak! Można ocieplić Urząd. Należy się za tak trafną odpowiedź zatem 17.835.00zł.
   .
   Po pewnym czasie urzędnik A do B mówi:
   A. Ty słuchaj, Urząd można ocieplić ale co na to powie Konserwator Zabytków, przecież to zabytkowy budynek ?
   B. To się zapytamy Partnera Samorządu.
   No i nie będę opowiadał, ta sama rozmowa, i Partner Samorządu odpowiada:
   C. Tak! Można ocieplić Urząd. Ale jak to budynek zabytkowy to trzeba zrobić tak żeby po zrobieniu wyglądał tak jak przed zrobieniem, wtedy Konserwator się zgodzi. Należy się za tak trafną odpowiedź zatem dodatkowe 20 000zł.

   Szanowni Państwo! To co przeczytaliście to tylko literatura, zatem wszelkie podobieństwo i prawdopodobieństwo osób i miejsca czysto przypadkowe. Na prawdę nie może się zdarzyć coś tak absurdalnego.
   Pozdrawiam wszystkich.

 6. A tymczasem w urzędzie mosińskim : fragment Sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina z działalności w okresie od 29 września do 26 października dot. działalności Biura Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi w ostatnim miesiącu. http://czasmosiny2.pl/?p=4346. Polecam i zazdroszczę, że w Echu nie mogę takich sprawozdań przeczytać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.