Kieruję do Państwa  uwagi i spostrzeżenia dotyczące pracy i funkcjonowania Straży Miejskiej w Puszczykowie.
Podczas moich dyżurów radnej w BM CAK, wielokrotnie zgłaszali się do mnie mieszkańcy zaniepokojeni sposobem funkcjonowania Straży Miejskiej w naszym mieście oraz wnoszący swoje uwagi co do sposobu sprawowania służby przez jej funkcjonariuszy.
Wśród najczęstszych uwag wymienić należy nieefektywny sposób sprawowania służby, niedostępność strażników w sytuacjach, gdy ich pomoc jest potrzebna,nieskuteczność interwencji szczególnie w kontekście kontroli pieców i palenisk.
Wśród osób składających uwagi, był także mieszkaniec, który w ubiegłym roku chciał zaparkować samochód przewożący osobę niepełnosprawną, na przeznaczonym do tego miejscu, zajętym przez samochód Straży Miejskiej.
Doszło do dyskusji i scysji,w trakcie której mieszkaniec został ostrzeżony,że jeśli nie odstąpi od egzekwowania swojego prawa do zajęcia wyznaczonego miejsca , sprawa znajdzie swój finał w sądzie.
Szczegółowy opis tej sytuacji, jest w moim posiadaniu.
Pismo o tej samej treści, z prośbą o interwencję zostało także skierowane do burmistrza miasta w ubiegłym roku, zaraz po zajściu.
W opinii mieszkańca, burmistrz nie zajął adekwatnego do zaistniałej sytuacji stanowiska i nie wyjaśnił sprawy dogłębnie i w sposób satysfakcjonujący.
Kolejna sytuacja z udziałem Straży Miejskiej, miała miejsce kilkanaście dni temu, na ulicy Gołębiej i wiązała się z odstrzałem dzika.
Akcja ta, przeprowadzona przy udziale firmy ” Ptasior”, uznana została przez świadków zdarzenia, mieszkańców oraz nawet osoby niezwiązane z miastem za przeprowadzoną nieudolnie,nieprofesjonalnie, niehumanitarnie a przede wszystkim niepotrzebnie.
Puszczykowo było wymieniane w licznych mediach , w bardzo negatywnym kontekście.
Opis tej sytuacji, zamieszczony w bieżącym sprawozdaniu z działalności Straży Miejskiej, jest wg mnie zbyt lakoniczny, skrótowy i niewystarczający, niewspółmierny do wagi zdarzenia i odżwięku społecznego i medialnego, jaki ono wywołało.
Uważam, że interwencja, która zakończyła się śmiercią zwierzęcia w tak drastyczny sposób, powinna być opisana bardziej szczegółowo, w formie raportu z przebiegu zdarzenia, do wiadomości wszystkich radnych.
Zapytuję więc, czy taki raport został sporządzony i do kogo został skierowany?
Reasumując, działania Straży  Miejskiej, są odbierane przez mieszkańców jako opresyjne,nie służące obywatelom w stopniu, w jakim oni by tego oczekiwali,nie wspierające ale najczęściej karzące, nieadekwatne do sytuacji.
Mieszkańcy wielokrotnie podkreślali fakt,  Straż Miejska nie strzeże ich interesów a jedynie egzekwuje i karze.
Kieruję powyższe spostrzeżenia, do jeszcze urzędującej Rady Miasta, jako podsumowanie uwag i spraw, z którymi mieszkańcy zwracali się do mnie jako radnej i jako wskazanie do działań kolejnej Rady Miasta w tym zakresie.
Z poważaniem,
radna Agata Wójcik

Komentarzy: 3 o “Uwagi w sprawie działalności straży miejskiej w Puszczykowie

    1. Straż Miejska w Puszczykowie to genialne trio! Jak trzech muszkieterów! Szkoda tylko, że nie szlachetni. No i niestety nie tak…przystojni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.