Przedstawiamy sprawozdanie  z pracy referatów Urzędu Miejskiego, jakie przekazane zostało radnym przed zbliżającą się sesją.  Najlepiej byłoby, aby zamiast propagandy sukcesów publikować takie sprawozdanie w Echu Puszczykowa.  Mieszkańcy- czyli sponsorzy Echa mogliby dowiedzieć się nad czym pracują urzędnicy.  Zachęcamy wszystkich do lektury. Naszą uwagę przykuła informacja o remoncie nawierzchni kilka lat temu oddanej do  użytku ulicy Sportowej zwanej inaczej biedronkową.  Ale kto bogatemu zabroni…

Sprawozdanie

z pracy referatów Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

na sesję w dniu 28 listopada 2017 r.

 

Referat Infrastruktury i Zamówień Publicznych

 

Zestawienie prac inwestycyjnych i remontowych  zleconych do wykonania terenie miasta Puszczykowa

 

Umowa nr IZ.7021U.391.2017 z dn. 11.10.2017 r.

–                       ,,Zakład Usług Komunalnych” Sp. z o.o.

 1. Sowiniecka 6G, Mosina

–        Odbiór podrzuconych odpadów komunalnych ze wskazanych miejsc na terenie Miasta Puszczykowa.

–                      wartość: 2.265,00 zł

 

Umowa nr IZ.7021.398.2017 z dn. 16.10.2017 r.

–                      ,,Aktim’’ Krzysztof Krajniak

 1. Brzozowa 16A, Kiekrz

–        Przeniesienie z archiwum budynku ,,A” do budynku nastawni przy dworcu PKP w Puszczykowie zarchiwizowanych dokumentów w związku z rozbudową i termomodernizacją budynków Urzędu Miejskiego.

–                      wartość: 1.845,00 zł

 

Umowa nr IZ.7011.399.2017 z dn. 30.10.2017 r.

–                      SABRE Tomasz Szabelski

 1. Osiedlowa 5, Mosina

–        Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej: architekturę, konstrukcję, instalacje elektryczne, instalacje wod-kan. i gazową, dla modernizacji budynku kolejowego Nastawni przy ul. Poznańskiej w Puszczykowie.

–           wartość: 6.642,00 zł

 

Umowa nr IZ.7011.402.2017 z dn. 06.11.2017 r.

–                      Pracownia Projektowa PRONIKA Monika Każmierczak

–        Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej zagospodarowania terenu przy ul. Poznańskiej w Puszczykowie (między Policją a Apteką) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

–                      wartość: 23.400,00 zł

 

Umowa nr IZ.7013.412.2017 z dn. 16.11.2017 r.

–                      Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

 1. ks. Ignacego Posadzego 5b, Puszczykowo

–                      Remont nawierzchni ul. Sportowej w Puszczykowie.

–                      wartość: 59.455,13 zł

 

Umowa nr IZ.7021U.413.2017 z dn. 16.11.2017 r.

–                      LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z o.o.

 1. Marii Dąbrowskiej 8, Konin

–        Wykonanie aktualizacji dróg gminnych w programie ewidencji SIB i VIE wybudowanych w 2017 roku.

–                      wartość: 1.800,00 zł

Sporządziła:

 • Ewa Rybacka

Decyzje wydane od dnia 14.10.2017 r. do 14.11.2017 r.

 

 1. Na zajęcie pasa drogowego zostało wydanych  siedemnaście decyzji  dot. ulic:  Parkowa, Podleśna, Dworcowa, Brzozowa, Stefana Czarnieckiego, Owocowa, K. Libelta x 3, Chabrowa,   Magazynowa,  M. Reja, Poznańska,  M. Kopernika, Rolna, Topolowa, Robocza i Poznańska.
 2. Na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej wydano osiem decyzji dot. ulic: Owocowa,  K. Libelta x 3, Chabrowa, Magazynowa,  M. Kopernika, Rolna.
 3. Na  uzgodnienie zjazdu wydano jedną decyzje dot. ulicy Niwka Stara.
 4. Na uzgodnienie lokalizacji przyłączy na etapie projektu wydano dziewiętnaście decyzji dot. ulic: – bocznej od Nadwarciańskiej, Kosynierów Mił.-Nadwarciańska, Kasztanowa, Cicha, Dworcowa, Jana III Sobieskiego, Makowa x 2, Kasprowicza, Azaliowa, Grochowa, Słoneczna, B. Chrobrego, M. Kopernika, Chabrowa, Stefana Czarnieckiego – boczna, Myśliwska, Z. Janaszka, Tenisowa.
 5. Na  umieszczenie reklamy wydano jedną decyzję dot. ulicy Krętej.

Sporządziła:

Alicja Marciniak

 

Gospodarka Przestrzenna i Gospodarka Gruntami

 

Gospodarka Gruntami

Informacje dotyczące prac wykonywanych od 16.10.2017 r. do 17.11.2017 r.

 

 1. Zbieranie materiałów dot. regulacji stanu prawnego działek nr: 1961/16 (ul. Gwarna), 1077 (ul. Piaskowa), 1532/2 (ul. Fiedlera i Spokojna).
 2. Przygotowanie wniosku o stwierdzenie praw do spadku po właścicielu działki nr 438/3 (część ul. Czarnieckiego).
 3. Zlecenie rozliczenia ksiąg wieczystych: 206 i Puszczykowo T. I K. 21 – dot. działki nr 638/2 (ul. Wiosenna).
 4. Ustalenie księgi wieczystej dla działki nr 1066 (część ulicy Poznańskiej).
 5. Wniosek do Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce o ustalenie praw do spadku po zmarłej właścicielce części ul. Żupańskiego i Kosińskiego
 6. Pismo do Sądu Rejonowego Krotoszyn w sprawie postępowań spadkowych po właścicielach dz. 440/2 (część ul. Czarnieckiego).
 7. Ustalanie stanu prawnego działki nr 264 (część ul. Zapłaty).
 8. Badanie stanu prawnego nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: 247651, 70263, 15027, 62155,16389, 30317, 27986, Puszczykowo Tom 1 Karta 2, Tom 3 Karta 80, Tom 9 Karta 258 – w celu uzyskania informacji o aktualnych właścicielach nieruchomości zajętych pod drogi gminne.
 9. Badanie księgi wieczystej 77769 w celu jej rozliczenia.
 10. Wystąpienie do USC Siedlce w celu uzyskania aktu zgonu właścicielki działki wchodzącej w skład ulicy Poznańskiej oraz ustalenia spadkobierców właścicielki.
 11. Ustalenie daty zgonu i wystąpienie do USC w celu uzyskania aktu zgonu właściciela działki wchodzącej w skład ulicy Sobieskiego.
 12. Wniosek do Sądu Rejonowego w Śremie o ustalenie spadkobierców właścicielki działki zajętej pod drogę ul. Dworcową.
 13. Ustalanie miejsca zgonu właścicielki ulicy Lipowej.
 14. Ustalanie treści ksiąg wieczystych 2402 i 3030.
 15. Zmiana adresu z urzędu jednej nieruchomości (z ul. Gołębiej na ul. Piękną).
 16. Projekt umowy dzierżawy (działka nr 700/9, ul. Rynek/Sportowa – pod punkt sprzedaży choinek).
 17. Udział w oględzinach nieruchomości oraz zawiadomienia o terminie rozprawy administracyjnej w sprawach dotyczących ustalenia opłat adiacenckich (przy ul. Kopernika oraz przy ul. Kwiatowej).
 18. Naniesienie na mapę ul. Jeździeckiej, zawiadomienie właściwych organów o nadaniu nowej nazwy ulicy, skorygowanie przebiegu ul. Nadwarciańskiej.
 19. Zawiadomienie o możliwości zmiany adresu właścicieli nieruchomości przy ul. Nadwarciańskiej (w rejonie nowej ul. Jeździeckiej).
 20. Udział w rozprawie przed Komisją Regulacyjną w Warszawie – dot. zwrotu nieruchomości -P-wo, dz. 1069 (przy Cmentarzu Parafialnym).
 21. Aktualizacja kart informacyjnych oraz wniosku dot. podziałów nieruchomości.
 22. Dyspozycje przekazania opłat sądowych oraz wnioski wieczystoksięgowe dotyczące regulacji stanu prawnego 2 nieruchomości drogowych.
 23. Pisma w sprawie przesunięcia ogrodzenia na właściwą granicę nieruchomości w rejonie  ul. Bukowej/Dębowej oraz ul. Piaskowej.
 24. Pismo do PODGIK w sprawie nowych kodów dostępu do nowej wersji Ewidencji Gruntów i Budynków.
 25. Pismo do Aquanet S.A. w sprawie zbycia części działki nr 924/1 i przekazanie wyceny nieruchomości.
 26. Pismo do Aquanet S.A. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na częściach działek nr 924/3 i 924/4 i przekazanie wyceny nieruchomości.
 27. Zawiadomienie Przedsiębiorstwa Eko-Rondo o terminie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – terenu komunalnego.
 28. Zamówienie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanów prawnych w księgach wieczystych – w wyniku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ul. Rolna i ul. Krańcowa).
 29. Prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości (z urzędu i na wniosek).
 30. Wprowadzanie zmian ewidencyjnych w rejestrach urzędowych (obręb P-stare).
 31. Prowadzenie rejestru mienia komunalnego, rejestru aktów notarialnych oraz prowadzenie bieżącej korespondencji.

Sporządzili:

Aleksandra Mizerska

Waldemar Luther

 

Gospodarka Przestrzenna

Sprawozdanie od 14.10.2017r. do 17.11.2017r.

 

 1. Prowadzenie spraw związanych z wnioskami o wydanie warunków zabudowy (ustalanie stanu prawnego, stron postępowania, korespondencja, uzgodnienia, analizy urbanistyczne).
 2. Wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczące:
 • rozbudowa budynku mieszkalnego – ul. Jastrzębia (25/2017),
 • budynek garażowy – ul. Żupańskiego (24/2017),
 • budynek mieszkalny jednorodzinny – ul. Langego/Marcinkowskiego (26/2017),
 • zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części parterowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową w parterze – z przeznaczeniem na funkcję usługową  związaną z oświatą – przedszkole (9/2017).
 1. Wydano 1 decyzję o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – oświetlenie ul. Wodziczki (cp10/2017).
 2. W dniu 17.11.2017r. upływa termin składania uwag do drugiego wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu Puszczykowa Starego – część A.
 3. Wydano zaświadczenia o przeznaczeniu w planie miejscowym oraz wypisy i wyrysy z planów – łącznie 11.
 4. Korespondencja i udzielanie informacji z zakresu pracy referatu.

Sporządzili:

Alina Stempniak

Jacek Nowak

Ochrona Środowiska i Ochrona Zdrowia

 

Sprawozdanie obejmuje okres od  16.10.2017r. do 17.11.2017

 

Z zakresu ochrony przyrody:

– przeprowadzono postępowanie i wydano decyzję zezwalającą na usuniecie drzew z terenu  Szpitala Puszczykowo,

– wpłynęło 16 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne – niezwiązane z działalnością gospodarczą, przeprowadzono wizje lokalne, żaden sprzeciw nie został złożony,

– wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do  realizacji  nasadzeń drzew, krzewów i rabat wzdłuż ulic Poznańskiej, Piaskowej i Libelta,

–  przygotowywanie materiałów geodezyjnych oraz identyfikacja drzew w związku z propozycją utworzenia licznych pomników przyrody na terenie Puszczykowa.

 

Działania ciągłe:

udzielanie informacji telefonicznie i w biurze na temat:

– systemu gospodarki odpadami, harmonogramu odbioru odpadów oraz interwencje w firmie FB Serwis S.A. oraz Związku Międzygminnym Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” w przypadkach konfliktowych dot. odbioru odpadów,

– procedur związanych z usuwaniem drzew i krzewów przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą oraz procedur przy opłatach za usuwanie drzew,

– konfliktów sąsiedzkich związanych z drzewami, zwierzętami, odpadami i hałasem,

– udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.

 

Z zakresu Ochrony Zdrowia:

– współpraca przy organizacji i popularyzacji badań mammograficznych i densytometrycznych.

 

Sporządziła:

Janina Kozeńska

 

Straż Miejska

 

Sprawozdanie z czynności realizowanych w terminie od 12 października 2017 r. do 15 listopada 2017 r.

 

Interwencje – 119 interwencji zrealizowanych przez Straż Miejską w Puszczykowie.

 

Sposób załatwienia interwencji. Przekazano niezwłocznie do Referatu Gospodarki Komunalnej UM 10 interwencji (awarie oświetlenia na terenie miasta, podrzucone śmieci, zapadnięty chodnik, awaria przepompowni kanalizacyjnej, uszkodzony sygnalizator). Do OSP 1 zgłoszenie dotyczące pożaru liści na ul. Niwka Stara. Zgłoszono również do usunięcia 4 razy padlinę z dróg na terenie miasta. W omawianym terminie przeprowadzono również 3 interwencje związane z psami. 1 zgłoszenie przekazano do firmy Aquanet.

 

Legitymowani. W toku wykonywania czynności służbowych wylegitymowano 37 osób.

 

Pouczeni. W związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów wobec kierowców zastosowano 20 żółtych kart oraz 30 pouczeń 2 osoby zostały pouczone za palenie ogniska na terenie posesji oraz niedopilnowanie zwierzęcia.

 

Ukarani. W terminie od 12 października do 15 listopada 2017 r. wystawiono 10 mandatów karnych na kwotę 1.900,000 zł (parkowanie w miejscu niedozwolonym, parkowanie w miejscu dla osoby niepełnosprawnej). W omawianym terminie w związku z nieprawidłowym parkowaniem założono również 23 blokady na koła pojazdów.

 

Inne czynności realizowane w trakcie służby. Objazdy kontrolne w godzinach rannych i popołudniowo-wieczornych, których celem była kontrola stanu obiektów użyteczności publicznej oraz działanie prewencyjne, polegające na kontroli miejsc, w których dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz aktów wandalizmu (teren MOSIR-u, rejon sklepów, ul. Kraszewskiego k. szpitala, ul. Poznańska, rejon SP nr 1 i SP nr 2, ul. Rynek). W dniu 13.10.2017 r. otrzymano zgłoszenie o niszczeniu pasa zieleni przez pracowników przebudowujących drogę na ul. Kraszewskiego – informacja nie została potwierdzona. W tym dniu uzyskano również informację o zerwanych gałęziach po burzy, co zostało zgłoszone do usunięcia. W dniu 16.10.2017 r. otrzymano zgłoszenie o wyrastających gałęziach z posesji ul. Podleśną, z właścicielem przeprowadzono rozmowę, poproszono o ich przycięcie. W tym samym dniu otrzymano również informację o palącej się stercie suchych liści na ul. Niwka Stara – wezwano OSP celem ugaszenia. W dniu 17.10.2017 r. uzyskano informację o spalaniu odpadów zielonych na posesji na ul. Niepodległości – właścicielowi nakazano ugaszenie. Również w dniu 18.10.2017 r. otrzymano telefoniczną informację o spalaniu gałęzi na ul. Zielonej – nakazano ugaszenie. W dniu 19.10.2017 r. przeprowadzono interwencje w związku z informacją o nietrzeźwym mężczyźnie leżącym na chodniku na terenie CAS na miejsce wezwano karetkę pogotowia, lekarz zadecydował o zabraniu pacjenta na SOR o całym zdarzeniu poinformowano rodzinę mężczyzny. W dniu 20.10.2017 r. strażnicy SM zabezpieczali parking przed terenem hali widowiskowo-sportowej w związku z trwającym koncertem. W tym samym dniu otrzymano informacje o paleniu ogniska na terenie posesji na ul. Spokojnej – właściciela posesji porzucono oraz nakazano jego zgaszenie. W dniu 23.10.2017 r. wezwano służby porządkowe celem usunięcia szkła z ul. Nowe Osiedle po stłuczce samochodów. W dniu 24.10.2017 r. strażnicy SM zabezpieczali miejsce kolizji trzech samochodów na ul. Nadwarciańskiej do czasu przyjazdu Policji. Wezwano również służby porządkowe celem uprzątnięcia miejsca zdarzenia. W tym samym dniu przeprowadzono również interwencje na ul. Chrobrego w związku z zniszczonym chodnikiem przez podjazdy dojeżdżające do budowy – inwestorowi nakazano naprawienie szkód. W dniu 26.10.2017 r. uzyskano zgłoszenie o ułamanym konarze drzewa blokującym przejazd na ul. Klasztornej – konar usunięto. W dniu 30.10.2017 r. po otrzymaniu informacji o spalaniu śmieci na ul. Spokojnej udano się na miejsce w celu przeprowadzenia kontroli – nie udało się jednak skontaktować z właścicielem posesji. Wysłano wezwanie do stawiennictwa w siedzibie Straży Miejskiej. W dniu 31.10.2017 r. przeprowadzono rozmowy z właścicielami posesji na ul. Rynek poproszono u uprzątnięcie liści z przyległych chodników. W tym dniu otrzymano również informację o spalania śmieci na posesji na ul. Słonecznej – zgłoszenie nie zostało potwierdzone. W dniu 02.11.2017 r. przeprowadzono interwencję na ul. Studziennej związaną z wylewaniem wody do studzienki burzowej z posesji – właścicielowi nakazano usunięcie nielegalnego odpływu. W dniu 10.11.2017 r. otrzymano zgłoszenie o spalaniu substancji niedozwolonych w instalacji c.o. na ul. Czarnej – właściciela posesji nie zastano przeprowadzono natomiast rozmowę telefoniczną w której właściciel zaprzeczył spalanie śmieci, co potwierdzają kilkukrotnie przeprowadzone w ubiegłym sezonie kontrole. W dniu 13.11.2017 r. otrzymano informację o spalaniu substancji niedozwolonych na ul. Spokojnej – wobec braku  kontaktu z właścicielem i możliwości kontroli interwencja nie została zrealizowana. W tym samym dniu otrzymano informację o uszkodzeniu koła w pojeździe na ul. Wczasowej, na skutek najechania na wyrwę w drodze. Właściciela pojazdu poinformowano o dalszym postępowaniu. W dniu 13.11.2017 r. podczas objazdu miasta na ul. Nowe Osiedle rozdzielono dwóch bijących się właścicieli pojazdów – na miejsce wezwano patrol Policji, któremu przekazano interwencję. W dniu 14.11.2017 r. uzyskano informację o uszkodzonej ciężarówce blokującej pas ruchu na ul. Wysokiej – regulację ruchem przejęła Policja. W tym samym dniu na wniosek szpitala w Puszczykowie udzielono pomocy w odholowaniu porzuconego na parkingu pojazdu. Pojazd został odholowany na parking strzeżony. W dniu 15.11.2017 r. otrzymano zgłoszenie o zadymieniu na ul. Wysokiej – przeprowadzona kontrola składu opału wykazała, że deski zgromadzone do ogrzewania domu zawierają niedozwolone substancję. Właściciel został pouczony o zakazie wykorzystywania ww. materiału w instalacji c.o. W tym dniu przeprowadzono również kontrolę kotłowni na ul. Poznańskiej, która nie potwierdziła zgłoszenia o spalaniu substancji niedozwolonych.

z up. komendanta Straży Miejskiej

Wojciech Hahuła

Materiał publikujemy w oryginalnym brzmieniu.

Komentarzy: 8 o “Urzędnicy pracują

 1. „Pomożecie bracia ,pomożemy ” gierkowszczyzna w najlepszym wydaniu.Zatrudnić na etat /są przecież nasze podatki/ jerzego Ur…..on pomoże się wyżywić.16.11.2017podpisuje się umowy na ul. Sportową a mieszkańcy Nowego Osiedla idąc do szpitala toną w błocie .Co na to radne z Kosynierów ,3Maja czy ich „szpileczki” nie zostaną w błocie ,lub samochodziki nie utoną na Szpitalnej.

 2. Pracownia Projektowa PRONIKA Monika Każmierczak
  – Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej zagospodarowania terenu przy ul. Poznańskiej w Puszczykowie (między Policją a Apteką) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  – wartość: 23.400,00 zł

  !!!!!
  Przecież tam już ELM STUDIO zrobiło w poprzedniej kadencji projekt za jakieś 7 000 zł jak . Co jest, drugi raz płacenie za projekt w tym samym miejscu ?

 3. A nie wiesz Pan ile zlecali ekspertyz w krakowskiej apelacji za 35 mln.same sławy i też ich dopadli .Prędzej lub póżniej dopadną ‚zzzllleeeccceeennniiiooodddaaawwwcccóóówww.

 4. No i ta straż jest jak widzimy z powyższego jest niezbędna ,cóż byśmy bez niej zrobili c,czy moglibyśmy teren Warty tu spokojnie zamieszkiwać ,myślimy wszyscy jak jeden mąż ,że nie.Bo przecież nie zdołalibyśmy wydać za jednej kadencji burmistrza kilka set tysięcy .Przecież głupsi od nas /śląskie i nie tylko miasteczka oraz Zielona Góra wojewódzkie miasto/polikwidowały te super etaty i teraz chyba mają Kongo ./16tu radnych może by się tam gdzie polikwidowano straże dopytało jak oni mogą bez tych dzielnych strażników żyć/.

 5. hahaha uwielbiam takich co najpierw by chcieli wszystko likwidować, a potem będą psioczyć, że nie ma do kogo zgłaszać i że np. wszyscy parkują jak chcą :D:D:D:D
  esencja małomiasteczkowości

 6. Mieszkańcu Puszczykowa jeżeli Mądra Rada WOJEWÓDZKIEGO uniwersyteckiego miasta i kilkadziesiąt /już/ małych miasteczek nie chce wydawać kilka set tysięcy podczas /u nas/ kadencji jednego nie myślącego jak w Zielonej Górze czy innych /np.Rybnik ,Giżycko /ponoć małych miasteczkach to śmianie się z mądrego wywodu puszczykowianki świadczy o twojej małomiasteczkowości ty wielkomiasteczkowy /chyba w pierwszym pokoleniu//.

  1. Panie Puszczykowski. Pisze Pan pod dwoma nickami, co zdradza specyficzny styl i te same błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Obraża Pan Mieszkańca Puszczykowa, wychwala mądrość puszczykowianki – swojego alter ego… I po cóż to? 🙂

 7. Wielkomiasteczkowy „mieszkańcu Puszczykowa” Puszczykowianka ma absolutną rację ,bo jeżeli burmistrz i RADA Miasta wojewódzkiego,akademickiego miasta /oprócz tego kilkadziesiąt miasteczek np.Rybnik ,Giżycko /postanowili że nie będą płacić i utrzymywać „dozorców złego parkowania” za kilka set tysięcy /podczas kadencji/ to myślę że nasze Puszczykowo za 10 lat spłaciłoby to co „desant ” narobił długów i prokurator /myślę na razie/ nie ściga za działalność na szkodę mieszkańców .Przyszedł czas rozliczeń afer w dużych miastach /Warszawa ,Kraków,Łódz / przyjdzie czas na sabotażystów w małych miasteczkach.Tacy wielkomiasteczkowi z pierwszego pokolenia nie rozumieją inteligentów z trzeciego pokolenia /jak mawiają Francuzi/ i tylko ubolewać.

Pozostaw odpowiedź Puszczykowski Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.