12 czerwca urząd miasta organizuje obchody związane z 25 rocznicą pierwszych wolnych wyborów do samorządu lokalnego. Z tego powodu przyznany zostanie tytuł „Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa” panu Madejowi. Równocześnie przyznania tego tytułu odmówiono pani Gabrieli Ozorowkiej. Oto pełny protokół z komisji, na której to się odbyło. Obiecaliśmy, że będziemy publikować wyniki głosowań i niektórych obrad. Życzymy miłej lektury.

Protokół nr 2/15

posiedzenia Komisji weryfikującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych,

które odbyło się w dniu 21 maja 2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

OB.0012.6.2.15

Godz. rozpoczęcia: 17:30

Godz. zakończenia: 18:00

Tematy:

 1. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie tytułu honorowego.

Przewodniczący Filip Ryglewicz powitał gości i radnych; obecnych 6 radnych.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie tytułu honorowego.

Przewodniczący Filip Ryglewicz poinformował, że Komisja zebrała się w celu omówienia i zaopiniowania wniosku ws. przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Gabrieli Ozorowskiej (ww. wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Filip Ryglewicz powiedział, że zgodnie z Uchwałą Nr 202/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 lutego 2013 r. wnioski składa się do Rady Miasta Puszczykowa w terminie do 31 marca każdego roku, a w uzasadnionych przypadkach Rada może rozpatrzyć wniosek złożony w innym terminie niż ten, który został określony.

Następnie Przewodniczący Filip Ryglewicz odczytał opinię kancelarii w tej sprawie: Wskazuję się, że w przypadku wniosku dotyczącego Pani Ozorowskiej Rada Miejska nie ma obowiązku rozpoznania wniosku, a jedynie ma taką możliwość. Można bowiem stanąć na stanowisku, że w sprawie nie zachodzą okoliczności uzasadniające podjęcie uchwały pomimo niezachowania terminu do złożenia wniosku (do dnia 31 marca br.).

Radny Jan Łagoda powiedział, że poprzedni wniosek o przyznanie tytułu honorowego został złożony po terminie i został rozpatrzony, dlatego ten wniosek również powinien zostać rozpatrzony.

Radny Łukasz Grzonka zgodził się z opinią kancelarii, że od członków Komisji zależy czy uzna, iż złożenie wniosku po terminie jest przypadkiem uzasadnionym.

Radny Tomasz Potocki powiedział, że dodany ust. 4 doprecyzowuje treść ust. 3 uchwały, tj. wprowadza możliwość rozpatrywania wniosku pomimo niedotrzymania terminu wskazanego w ustępie 3. Uzasadnione przypadki dotyczą usprawiedliwionych sytuacji, które doprowadziły do niezłożenia wniosku w terminie (stan zdrowia wnioskodawcy nie pozwolił na złożenie wniosku w terminie, wnioskodawca bez swojej winy nie wiedział o terminie złożenia wniosku). Ze względu na określenie procedury składania wniosków w uchwale – akcie prawa miejscowego, który został prawidłowo ogłoszony ponad dwa lata temu, uzasadnione przypadki dopuszczenia wniosku zdają się być bardzo zawężone.

Analiza czy mamy do czynienia z uzasadnionym przypadkiem usprawiedliwiającym złożenie wniosku po terminie powinna poprzedzać merytoryczną ocenę wniosku. Uzasadnienie merytoryczne wniosku nie ma wpływu na kwestię oceny formalnej wniosku, od której to komisja weryfikująca powinna rozpocząć weryfikację wniosku. Wniosek złożony po terminie powinien zostać odrzucony ze względu na niespełnienie przesłanek formalnych. W przypadku niedotrzymania przez wnioskodawcę terminu powinien on we wniosku wyjaśnić i uzasadnić przyczynę jego niedotrzymania. Dopiero po uznaniu, że zaistniały okoliczności, które przemawiają za rozpatrzeniem spóźnionego wniosku komisja może przejść do oceny merytorycznej wniosku.

Podsumowując radny Tomasz Potocki powiedział, że procedura została sformalizowana ze względu na szczególnie doniosły charakter wyróżnienia. Ocena merytoryczna wniosku złożonego niezgodnie z procedurą, może być źle postrzegana.

Radna Małgorzata Szczotka zapytała o powód złożenia wniosku po wskazanym terminie.

Pani Zofia Skibińska powiedziała, że nie wiedziała o konieczności złożenia wniosku do 31 marca oraz dodała, że wysłała wniosek na 30 dni przed datą 12 czerwca (kiedy to ma się odbyć uroczystość z okazji obchodów 25-lecia samorządności i wręczanie tytułów honorowych), ponieważ w ciągu 30 dni powinny zostać rozpatrzone pisma i wnioski.

Pani Krystyna Marcolla powiedziała, że obchody 25-lecia samorządności są właściwym momentem na uhonorowanie pani Gabrieli Ozorowskiej tytułem honorowym.

Radny Łukasz Grzonka zapytał jakie było uzasadnienie złożenia po terminie wniosku ws. pana Madeja.

Radny Tomasz Potocki powiedział, że nie była jeszcze powołana komisja weryfikacyjna, jednakże dyrektor Biblioteki Miejskiej zgłaszała wcześniej zamiar złożenia wniosku (trwał proces gromadzenia materiałów).

Przewodniczący Filip Ryglewicz przeprowadził głosowanie, pytając kto jest za tym, aby wniosek został poddany opiniowaniu.

Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.

Komisja jednogłośnie zdecydowała o rozpatrywaniu wniosku.

Pani Zofia Skibińska przedstawiła dokonania pani Gabrieli Ozorowskiej, omawiając m.in. pracę w Komitecie Obywatelskim. Pani Ozorowska jako prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa (od 16 lat) nieustannie pracuje, aby Puszczykowo było miastem-ogrodem, walcząc np. o park przyszpitalny, z deweloperami, budową marketów.

Komisja dyskutowała nt. zasad przyznawania wyróżnień honorowych, postulując m.in. aby umieścić na stronie internetowej informację ws. procedury składania wniosków.

Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że należy utrzymać wyjątkowość i elitarność tego wyróżnienia.

Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jego zdaniem wniosek nie spełnia wymogów formalnych (z powodu złożenia po terminie) a wskazane uzasadnienie nie jest wystarczające, niemniej jednak ze względu na osobę wnioskodawczyni dr Zofii Skibińskiej, radny uznał, że taki wyjątkowy przypadek nastąpił.

Radny Tomasz Potocki powiedział, że ze względu na fakt, że wniosek wpłynął tak późno, nie miał okazji zapoznać się z opinią mieszkańców oraz dodał, że opinia ta jest dla niego istotna, ponieważ mieszka w Puszczykowie dopiero od 17 lat. W związku z tym, że opinii mieszkańców nie zasięgnął, będzie głosował przeciwko.

Radny Maciej Krzyżański uważa, że nie należy przyznawać tytułu pani Gabrieli Ozorowskiej, ponieważ swoją postawą dzieli społeczeństwo, jest postacią kontrowersyjną i zraża do siebie ludzi, w tym również jego.

Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że przez ostatnie dwa dni rozmawiała z wieloma mieszkańcami, którzy wyrazili opinię, iż pani Ozorowska jest osobą bardzo kontrowersyjną. Radna podziela opinię przedmówcy oraz dodała, że wiele osób w Puszczykowie byłoby niezadowolonych z przyznania tytułu pani Ozorowskiej. Radna Małgorzata Szczotka zapowiedziała, że nie zaopiniuje pozytywnie tego wniosku.

Radny Jan Łagoda powiedział, że być może pani Ozorowska jest osobą kontrowersyjną, ale nie można jej odmówić nominalnych zasług opisanych we wniosku. Radny dodał, że niewiele jest osób, które brałyby taki udział w budowaniu samorządności w Puszczykowie jak pani Gabriela Ozorowska.

Radny Łukasz Grzonka uważa, że tytuł honorowy powinien być przyznawany pośmiertnie w uznaniu zasług, a w wyjątkowych przypadkach za życia jako ukoronowanie dokonań. Radny Łukasz Grzonka powiedział, że pani Ozorowska zrobiła wiele dobrego dla mieszkańców. Jego zdaniem jednak należy odróżnić zasługi dla samorządności od zasług dla mieszkańców tudzież samego miasta. Radny Łukasz Grzonka powiedział, że pani Ozorowska może być kontrowersyjna dla części mieszkańców, ale podejmowała wiele słusznych inicjatyw, z których efektów możemy cały czas czerpać. Podsumowując, radny Łukasz Grzonka powiedział, że nie chciałby być odebrany stronniczo, dlatego najprawdopodobniej wstrzyma się od głosu.

Przewodniczący Filip Ryglewicz przeprowadził głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o przyznanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Gabrieli Ozorowskiej.

Wynik głosowania: „za” – 1 głos, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymało się” – 2 głosy.

Wniosek został zaopiniowany negatywnie.

O godz. 18:00 Przewodniczący Filip Ryglewicz zakończył posiedzenie Komisji.

Post scriptum:

Za przyznaniem tytułu głosował – Jan Łagoda
Wstrzymali się – Tomasz Potocki i Łukasz Grzonka
Przeciw byli – Małgorzata Szczotka, Filip Ryglewicz i Maciej Krzyżański

Komentarzy: 14 o “Tak się weryfikuje (negatywnie) w Puszczykowie

 1. Pani Szczotka miała okazję rozmawiać zapewne ze swoimi sąsiadami. Bardziej kontrowersyjnej osoby w Puszczykowie nie znam niż radna Szczotka. Lubimy-nie lubimy, ale pokażcie mi proszę kto robił dla Puszczykowa bezinteresownie co Pani Ozorowska?

  1. A co zrobiła Pani Ozorowska ? Proszę o jakiś trwały przykład działań tej Pani ?

 2. Najczęściej plotki brzmią dużo groźnej niż rzeczywistosc. Tym razem rzeczywistosc jest strasznie jazz niż pogłoski.

 3. Uważam, że nigdy „nie należy przyznawać tytułu panu Krzyżańskiemu Maciejowi, ponieważ swoją postawą dzieli społeczeństwo, jest postacią kontrowersyjną i zraża do siebie ludzi, w tym również” mnie. Niech się w piersi biją ci, którzy go popierali i wybrali. To samo z Małgorzatą Sz. Ona też dzieli społeczeństwo i zraża do siebie ludzi. A tak a propos podobnież grzybek jeszcze stoi. 🙂

 4. PP.Szczotka i Krzyżański to czołówka tej rady,absulutna awangarda i przyszłość Puszczykowa.Tylko pogratulować poziomu i przenikliwości.Alleluja i do przodu! zwłaszcza p.Szczotko!

 5. Uważam, że żeby przyznawać wyróżnienia honorowe trzeba samemu być człowiekiem honoru. Jak jest w przypadku wyróżnienia w Puszczykowie widać. Pani Ozorowskiej większy zaszczyt przynosi, że nie otrzymała wyróżnienia, niż gdyby je dostała od tych małych ludzi.

 6. No Radni przeszli samych siebie !!!!!
  Zupełnie jak na posiedzeniu w filmie Ranczo

  1. Odnieść można wrażenie, że niektórzy traktują nasze miasto jak prywatne ranczo już od dawna.

 7. cyt: Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że należy utrzymać wyjątkowość i elitarność tego wyróżnienia.
  Szanowna Pani Radno, ma Pani całkowitą rację!
  Ale aby tak się stało trzeba opracować i uchwalić procedurę uznaniową. Może powinna mieć postać społecznej ankiety, coś na kształt filtru odcedzającego wrażenia, emocje, osobiste urazy, stronniczość, polityczną koniunkturalność, od sfery faktów. To co mamy obecnie czyli głosowanie przez radnych ze znanymi i nieznanymi zależnościami odbiera temu powagi. W taki sposób można decydować o ,dajmy na to, krzywym krawężniku chodnika ale nie o dorobku życia poważnych i zasłużonych ludzi.

 8. Panie Zbigniewie, Pan ma rację. Chcąc utrzymać wyjątkowość i elitarność mandatu radnego duża część rady powinna z niego zrezygnować… 🙂 A na pewno pani Szczotka M. i pan Krzyżański M.

  1. Tak nie wolno mówić. Chodziło mi tylko o to, że wadliwy jest system. Tu w Puszczykowie, pewnie podobnie jak w Wilkowyjach, zbyt wiele kręci się wokół spraw personalnych. Jakichś waśni, pewnie przeniesionych z dziada pradziada, drażliwości. Jedna baba drugiej babie i cała Gmina to ma. Choć nie wiele z tego wie.
   Żeby z tym skończyć trzeba opracować wreszcie porządne pro społeczne Studium, miejscowe plany, odpowiednie procedury uznaniowe akceptowalne przez większość i… spory wejdą w detale.

 9. Chciałam tylko uściślić wypowiedź pana Macieja Krzyżańskiego,który stwierdził,że:” pani Gabriela Ozorowska jest osobą kontrowersyjną czego on osobiście doświadczył”
  (sic!!!!!!!!!!!!!!).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.