Publikujemy z opóźnieniem, ale dopiero otrzymaliśmy materiały, sprawozdanie z pracy referatów urzędu miasta przedstawione radnym podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

Sprawozdanie

z pracy referatów Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

na sesję w dniu 20 czerwca 2017 r.

Referat Infrastruktury i Zamówień Publicznych

 

Zestawienie prac inwestycyjnych i remontowych  zleconych do wykonania na terenie miasta Puszczykowa

 

Umowa nr IZ.7021U.193.2017 z dn. 05.05.2017 r.

–           Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska

 1. Północna 16, Rogalinek

–           Wykonanie napraw cząstkowych chodników oraz napraw i regulacji wpustów i włazów kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Puszczykowa.

–           wartość: 45.233,25 zł

 

Umowa nr IZ.7021.196.2017 z dn. 05.05.2017 r.

–           P.P.H. ,,BOGNA” – SERWIS Andrzej Winkel

 1. Niwka Stara 8, Puszczykowo

–           Wykonanie napraw konserwacyjnych przystani kajakowej przy ul. Niwka
Stara Puszczykowie.

–           wartość: 2.706,00 zł

 

Umowa nr IZ.7021.212.2017 z dn. 11.05.2017 r.

–           Poznański Związek Spółek Wodnych

 1. Słowackiego 13, Poznań

–           Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Puszczykowa w 2017 roku,           wraz z wywozem wydobytych osadów do zakładów zajmujących się utylizacją oraz      bieżąca konserwacja i utrzymanie rowu odprowadzającego wody deszczowe.

–           wartość: 80.599,19 zł

 

Umowa nr IZ.7021U.214.2017 z dn. 17.05.2017 r.

–           Zakład Ślusarski Ryszard Kaliński

 1. Gostyńska 31, Poznań

–           Demontaż regału na znaki drogowe zainstalowanego za budynkiem B przy ul. Podleśnej 4 w Puszczykowie.

–           wartość: 1.750,00 zł

 

Umowa nr IZ.7011.215.2017 z dn. 17.05.2017 r.

–           Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

 1. ks. Ignacego Posadzego 5b, Puszczykowo

–           Budowa elementów zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kościelnej w Puszczykowie.

–           wartość: 45.000,00 zł

 

Umowa nr 7013.217.2017 z dnia 28.04.2017 r.

–           Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

 1. ks. Ignacego Posadzego 5b, Puszczykowo

–           Wykonanie sączka drenarskiego w ul. Krętej w Puszczykowie.

–           wartość: 21.752,55 zł

Umowa nr 7013.219.2017 z dnia 26.05.2017 r.

–           SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna

 1. Podgórna 6, Komorniki

–           Budowa oświetlenia ulicy bocznej od ul. Słowackiego w Puszczykowie.

–           wartość: 22.885,53 zł

 

Umowa nr 7021.221.2017 z dnia 23.05.2017 r.

–           SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna

 1. Podgórna 6, Komorniki

–           Wymiana słupa oświetleniowego z oprawą zniszczonego podczas kolizji drogowej – droga nr 430.

–           wartość: 4.317,30 zł

 

Umowa nr IZ.7013.222.2017 z dnia 26.05.2017 r.

–           SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna

 1. Podgórna 6, Komorniki

–           Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Libelta w Puszczykowie.

–           wartość: 28.702,53 zł

 

Umowa nr IZ.7013.223.2017 z dnia 26.05.2017 r.

–           SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna

 1. Podgórna 6, Komorniki

–           Budowa oświetlenia ulicznego końcowego odcinka ul. Jaskółczej w Puszczykowie.

–           wartość: 12.143,97 zł

 

Umowa nr IZ.7013.224.2017 z dnia 26.05.2017 r.

–           SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna

 1. Podgórna 6, Komorniki

–           Budowa oświetlenia ulicznego końcowego odcinka ul. Hotelowej i fragmentu ul. Jarosławskiej w Puszczykowie.

–           wartość: 52.890,00 zł

 

Umowa nr IZ.7021.227.2017 z dnia 25.05.2017 r.

–           DE DOORS Joanna Kuciak

 1. Nadwarciańska 7, Puszczykowo

–           Wymiana drzwi wejściowych do budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej 4 w Puszczykowie.

–           wartość: 2.244,24 zł

 

Umowa nr IZ.7021U.228.2017 z dnia 29.05.2017 r.

–           Garden Project Justyna Krupa-Gust

 1. Poznańska 8A, Kórnik

–           Prace w pasie dróg na ternie Puszczykowa obejmujące: przycięcie gałęzi drzew i krzewów przy znakach drogowych i lustrach drogowych, na terenie całego Miasta, wycięcie posuszu z jarząbów rosnących przy ul. Poznańskiej oraz wycięcie gałęzi wrastających w pas ścieżek rowerowych przy drodze powiatowej od 430 w Łęczycy do dr.  431 ul. Mocka

–           wartość: 5.940,00 zł

 

Sporządziła:

 • Ewa Rybacka

 

Zestawienie przeprowadzonych i rozstrzygniętych postępowań w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 

 1. Utworzenie zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko

–          rozpoczęcie postępowania                             –           31.03.2017 r.

–          termin składania ofert/otwarcie ofert            –           19.04.2017 r.

–          rozstrzygnięcie postępowania                        –           12.05.2017 r.

–          wybrano ofertę:

 

Część I przedmiotu zamówienia: Budowa parkingu przy ul. Dworcowej

Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

 1. ks. I. Posadzego 5b, Puszczykowo

–           kwota brutto                                                  –           207.256,12 zł

–           okres gwarancji                                              –           72 miesiące

W przedmiotowym postępowaniu, na część I zamówienia, wpłynęła 1 oferta.

 

Część II przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 3 Maja

Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

 1. ks. I. Posadzego 5b, Puszczykowo

–           kwota brutto                                                  –           368.138,26 zł

–           okres gwarancji                                              –           72 miesiące

W przedmiotowym postępowaniu, na część II zamówienia, wpłynęły 2 oferty.

a/ najtańsza: 368.138,26 zł; okres gwarancji: 72 miesiące

b/ najdroższa: 388.562,90 zł; okres gwarancji: 72 miesiące

 

 

 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie

–          rozpoczęcie postępowania                             –           26.04.2017 r.

–          termin składania ofert/otwarcie ofert            –           16.05.2017 r.

–          rozstrzygnięcie postępowania                        –           25.05.2017 r.

–          wybrano ofertę:

MARDO SPORT Sp. z o.o.

 1. Wydmowa 10, Puszczykowo

–           kwota brutto                                                  –           327.130,80 zł

–           okres gwarancji                                              –           72 miesiące

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

a/ najtańsza: 327.130,80 zł; okres gwarancji: 72 miesiące

b/ najdroższa: 396.955,26 zł; okres gwarancji: 72 miesiące

 

Sporządziła:

 • Ewa Rybacka

Decyzje wydane od dnia 11.05.2017 r. do 9.06.2017 r.

 1. Na zajęcie pasa drogowego zostało wydanych dziesięć decyzji dot. ulic: Nadwarciańska, Poznańska x 2, Kopernika x 2, Dworcowa, Podgórna, Leśna, Bałtycka, Krzywa.

 

 1. Na uzgodnienie zjazdu wydano jedną decyzję dot. ulicy- Magazynowa.

 

 1. Na uzgodnienie lokalizacji przyłączy na etapie projektu wydano pięć decyzji dot. ulic: Grochowa, Podgórna, Brzozowa, Niezłomnych, Żupańskiego.

Sporządziła:

Alicja Marciniak

Gospodarka Przestrzenna i Gospodarka Gruntami

 

 

Gospodarka Przestrzenna

Sprawozdanie od 13.05.2017r. do 9.06.2017r.

 

 1. Prowadzenie spraw związanych z wnioskami o wydanie warunków zabudowy (ustalanie stanu prawnego, stron postępowania, korespondencja, uzgodnienia, analizy urbanistyczne).
 2. Wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczące:

– wiata ochronna nad żaglowcem „Santa Maria” dla potrzeb Muzeum – ul. Słowackiego (15/2017),

–  zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego na w całości usługowy (10/2017).

 1. Zakończył się etap składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium – trwa rozpatrywanie uwag.
 2. Zakończył się etap składania uwag do wyłożonych do publicznego wglądu projektów planów miejscowych – rejon ulicy Klasztornej, rejon ulicy C. Ratajskiego – trwa rozpatrywanie uwag.
 3. Przygotowano do przedłożenia Radzie do uchwalenia projekt uchwały dot. mpzp dla działki przy ul. Klasztornej.
 4. Trwa etap opiniowania i uzgodnień projekt planu Puszczykowa Starego – część A.
 5. Wydano zaświadczenia o przeznaczeniu w planie miejscowym oraz wypisy i wyrysy z planów – łącznie 6.
 6. Korespondencja i udzielanie informacji z zakresu pracy referatu.

 

Sporządził:

Jacek Nowak

 

Gospodarka Gruntami

Informacje dotyczące prac wykonywanych od 15.05.2017 r. do 09.06.2017 r.

 1. Złożenie wniosków komunalizacyjnych dot. działki nr 610/6 (część ulicy Niepodległości) i działki nr 370 (część ul. Poznańskiej).
 2. Wszczęcie postępowań w sprawie regulacji stanu prawnego działek nr: 170/2, 172/2, 386/2, 459/2, 472/2, 633/2 – obręb Puszczykowo Stare oraz działek nr: 610/1, 395/1 – obręb Niwka.
 3. Pismo do pełnomocnika właściciela w sprawie możliwości i warunków wykupu fragmentu ul. Kosińskiego.
 4. Pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie regulacji stanu prawnego działki nr 534, obręb Niwka.
 5. Wezwanie do przesunięcia ogrodzenia przy ul. Piaskowej na właściwą granicę.
 6. Dyspozycja przekazania opłat sądowych i wnioski wieczystoksięgowe w 3 sprawach dotyczących przyłączenia do ksiąg wieczystych Miasta części nieruchomości przejętych pod drogę.
 7. Pismo do użytkowników wieczystych w sprawie zakończenia sprawy dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Niwka, dz. 326).
 8. Wszczęcie sprawy związanej z wnioskiem współwłaścicieli działek nr: 738/10,738/12 i 738/15 (ulica boczna od ul. Jarosławskiej) w sprawie dotyczącej przekazania na rzecz Miasta w darowiźnie ich udziału w nieruchomości.
 9. Nadanie 2 numeracji porządkowych: przy ul. Mickiewicza i przy ul. Nadwarciańskiej oraz wydanie zawiadomień w tej sprawie, a także zaświadczenia potwierdzające nadanie numeracji porządkowej przy ul. Wawrzyniaka i przy ul. Cienistej.
 10. Zakończenie procedury związanej z przyjęciem w darowiźnie działek nr 1017/3 i 1017/9 (boczna ulica od ul. Nadwarciańskiej), zarejestrowanie ich w rejestrze mienia komunalnego i przekazanie informacji do księgowości.
 11. Pisma dotyczące zawieszenia trzech postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań za działki przejęte w trybie „spec” ustawy drogowej pod budowę ul. Strażackiej – w związku z regulacją ich stanu prawnego w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 133, poz. 872 ze zm.).
 12. Wezwanie w charakterze świadka mieszkanki Puszczykowa na przesłuchanie (w związku z art. 51 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego) na prośbę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, prowadzącego sprawę dotyczącą wydania decyzji stwierdzającej, że nieruchomości wchodzące w skład majątku Orlinek, gmina Mrocza, powiat nakielski, nie podpadały pod działanie art. 2 ust. 1 litera e, dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. nr 3, poz. 13 ze zm.).
 13. Sprawa dotycząca najmu budynku nastawni, oględziny w terenie, negocjacje warunków z PKP.
 14. Protokół uzgodnień dotyczący nabycia działki nr 1591/2 (chodnik na ul. Piaskowej, na wysokości ul. Świerkowej).
 15. Prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości (z urzędu i na wniosek).
 16. Prowadzenie rejestru mienia komunalnego, rejestru aktów notarialnych, opracowywanie odpowiedzi na wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej oraz prowadzenie bieżącej korespondencji.

Sporządzili:

Aleksandra Mizerska

Waldemar Luther

Ochrona Środowiska i Ochrona Zdrowia

Sprawozdanie obejmuje okres od 13.05.2017 r. do 9.06.2017 r.

Z zakresu ochrony przyrody:

– wpłynął wniosek na usunięcie drzew na terenie Szpitala w Puszczykowie (kolizja z kanalizacja i budynkiem),

– zawieszono postępowanie w sprawie usunięcia drzew do czasu uzyskania przez wnioskodawcę zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt.

Z zakresu ochrony zdrowia:

– przeprowadzono badania przeciwko jaskrze uczniów III klas gimnazjów.

Z zakresu gospodarki odpadami:

– przyjmowano wnioski o usunięcie wyrobów azbestowych.

Sporządziła:

Janina Kozeńska

Straż Miejska

 

Sprawozdanie z czynności realizowanych w terminie od 11 maja do 8 czerwca 2017 r.

Interwencje – 110 interwencje zrealizowane przez Straż Miejską w Puszczykowie.

Sposób załatwienia interwencji. Przekazano niezwłocznie do Referatu Gospodarki Komunalnej UM 5 interwencji dotyczących awarii oświetlenia na terenie miasta, uszkodzonych oraz odwróconych znaków drogowych, uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych. Do Referatu Ochrony Środowiska UM 1 interwencję dotyczącą usunięcia suchego drzewa. Do Straży Parku WPN 1 interwencję dotyczącą uprzątnięcia śmieci znajdujących się w pasie należącym do WPN oraz zgłoszono do usunięcia 4 razy padlinę z dróg miasta.

Legitymowani. W toku wykonywania czynności służbowych wylegitymowano 27 osób.

Pouczeni. W związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów wobec kierowców zastosowano 52 żółtych kart oraz 18 pouczeń. 4 osoby pouczono za inne porządkowe wykroczenia popełnione na terenie miasta dotyczące palenia ognisk oraz niedopilnowania zwierzęcia.

Ukarani. W terminie od 11 maja do 8 czerwca 2017 r. wystawiono 4 mandaty karne na kwotę 1.300,00 zł (parkowanie w miejscu niedozwolonym, parkowanie w miejscu dla osoby niepełnosprawnej), 1 osoba odmówiła przyjęcia mandatu karnego – sprawa zostanie skierowana do Sądu Rejonowego w Poznaniu Wydział VI Karny. W omawianym terminie w związku z nieprawidłowym parkowaniem założono również 5 blokad na koła pojazdów.

Inne czynności realizowane w trakcie służby. Objazdy kontrolne w godzinach rannych i popołudniowo-wieczornych, których celem była kontrola stanu obiektów użyteczności publicznej oraz działanie prewencyjne, polegające na kontroli miejsc, w których dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz aktów wandalizmu (rejon sklepów, ul. Kraszewskiego k. szpitala, ul. Poznańska, rejon SP nr 1 i SP nr 2, ul. Rynek).

W dniu 15.05.2017 r. otrzymano zgłoszenie o bezdomnym psie na ul. Wczasowej. Po odłowieniu i odczytaniu chipa psa zwrócono właścicielowi. W dniu 19.05.2017 r. otrzymano również informację dotyczącą spalania śmieci w przydomowej instalacji grzewczej na ul. Kosynierów Miłosławskich. Podczas kontroli potwierdzono zgłoszenie – spalanie płyt meblowych. Nakazano zaprzestania spalania oraz poinformowano właściciela, że w przypadku ponownego naruszenia przepisów zostanie ukarany grzywną w wysokości 500,00 złotych.  W dniach od 11.05 do 8.06.2017 r. dokonywano kontrolnych objazdów na ul. Janaszka z uwagi na konieczność udrożnienia drogi oraz kontroli jej stanu.

W dniu 25.05.2017 r. otrzymano informację o bezdomnym psie na ul. Przyszkolnej. Psa odłowiono i przewieziono do przytuliska w Łęczycy.

W dniu 30.05.2017 r. otrzymano informację o powalonych drzewach na ulicach: Wysoka, Wczasowa oraz Przecznica. Wezwano OSP w Puszczykowie celem usunięcia zagrożenia. Do czasu zakończenia prac OSP kierowano ruchem drogowym na tych ulicach. W dniu 31.05.2017 r. na ulicy Poznańskiej odłowiono bezdomnego psa. Po odczytaniu chipa psa przekazano właścicielowi. W dniu 1.06.2017 r. otrzymano zgłoszenie o spalaniu części zielonych na ziemi na ul. Pszenicznej. Po przybyciu na miejsce nakazano ugaszenie ogniska przez właściciela oraz pouczono go o zakazie spalania. W dniu 2.06.2017 r. otrzymano zgłoszenie o spożywaniu alkoholu przez młodzież na terenie CAS-u. Podczas przeprowadzonej interwencji nie potwierdzono zgłoszenia. W dniu 3.06.2017 r. siłami Straży Miejskiej w Puszczykowie zabezpieczono przemarsz przedszkolaków z Kościoła pw. św. Józefa do przedszkola na ul. Przyszkolnej.

Sporządził:

Dariusz Borowski

Komendant Straży Miejskiej

Dziękujemy panu radnemu, za przekazanie nam informacji.  Uważamy, że tego typu ważne dane o pracach referatów urzędu, powinny znajdować się na stronie miasta.

red.

1 kometarz o “Referaty urzędu miasta Puszczykowo pracują

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.