Otrzymaliśmy informacje o złożonych uwagach do projektu planu zagospodarowania dla terenu na ul. Moniuszki, gdzie burmistrz, deweloper i część radnych chcieliby, aby powstał market. Uwag złożonych przy tym wyłożeniu jest ponad 170, przy czym bardzo wiele z nich, podpisanych jest przez większe grupy osób.  Są nawet takie podpisane przez sto kilkadziesiąt i ponad dwieście osób.  Uwagi te to przede wszystkim sprzeciw mieszkańców przeciwko lokalizacji marketu w planowanym miejscu.  Niestety wszystkie te uwagi zostały przez burmistrza odrzucone.  Jak okazuje się siła jednego dewelopera jest większa niż setek mieszkańców.

Uwagi złożyli też niektórzy radni i te chcielibyśmy zaprezentować.  To ważne abyśmy pamiętali o czynach burmistrza i  naszych obecnych radnych za dwa lata, kiedy w kampanii wyborczej mówić będą, że głos mieszkańców jest dla nich najważniejszy.

logomale

Małgorzata Hempowicz:

 • 8,pkt.2.

Teren U/KP zmiana funkcji na U/MN

 • Rodzaj zabudowy – zabudowa usługowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej i jednorodzinnej
 • dopuszczenie lokalizacji usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie więcej niż 200m2, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii, obsługi biurowej i kancelaryjnej oraz usług parkingowych;
 • dopuszczenie realizacji funkcji usługowej w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków i mieszkaniowej w drugiej i w poddaszu użytkowym;
 • wysokość budynku maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe z możliwością podpiwniczenia.
 • Możliwość lokalizacji wyłącznie jednego budynku wolnostojącego na jednej działce.
 • Wysokość kalenicy dachu maksymalnie 9,5m dla budynków z dachami skośnymi.
 • Dachy skośne o kącie nachylenia połaci dachowych od 40 do 45.
 • Powierzchnia biologicznie czynna min 40%.
 • Powierzchnia zabudowy maksymalnie 20% , jednak nie więcej niż
 • Minimalne powierzchnia nowo wydzielanych działek
 • Nakaz urządzenia miejsc parkingowych z elementów ażurowych w formie nawierzchni trawiastej.

 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

Nakaz obsadzenia terenu U//MN wzdłuż granic z terenami MN i od strony ulicy Moniuszki zielenią izolacyjną całoroczną wysoką o szerokości min 4m.

Par.12,pkt,3 – wykreślić (dodatkowy pas przy ul.Moniuszki);

pkt.4 – wykreślić (likwidacja miejsc parkingowych przy pawilonach ul.Dworcowej);

pkt.5 – wykreślić część dopuszczającą wycinkę drzew.

Jednocześnie podkreślamy, że przedstawiony projekt mpzp nie jest zgodny z zapisami w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Puszczykowa w poniższym zakresie:

 • funkcja usługowa zgodnie z zapisami Studium na str. 52 pkt. 2.2. oraz na str. 65. w ustaleniach szczegółowych dla terenu między ul. Dworcową, Moniuszki i torami PKP musi mieć charakter nieuciążliwy dla mieszkańców. Zgodnie z definicją działalności nieuciążliwej zapisanej na str. 52 studium działalność gospodarcza nie może m. in. generować znacznego ruchu samochodowego. Dowodem na generowanie znaczącego ruchu samochodowego przez proponowany obiekt jest opracowanie „Pomiar natężenia ruchu drogowego wraz z wykonaniem prognozy ruchu na skrzyżowaniu ulic Dworcowej oraz Stanisława Moniuszki w związku z planowaną inwestycją” wykonane przez firmę RTM prognozujące wzrost ruchu o 1000 pojazdów w ciągu doby i wskazujący konieczność poszerzenia ul. Moniuszki i Dworcowej w celu upłynnienia ruchu – patrz „Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy zwiększenia natężenia ruchu”.

-Ze względu na istniejące uwarunkowania preferuje się zabudowę dostosowaną do skali i charakteru zabudowy istniejącej, lokalizowanej na dużych działkach, zagospodarowanych dużą ilością zieleni.’(cyt.)

 • „Lokalizacja obiektów służących działalności gospodarczej winna być poprzedzona opracowaniami udowadniającymi brak konfliktu z otoczeniem”. (cyt).

Składamy wniosek o sporządzenie takiego opracowania.

W związku z powyższym przedłożony projekt planu nie spełnia zawartego w art 9 ust.4

Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wymogu zgodności ze Studium.

reklama-top-01 (1)

Mniej obszerne uwagi złożyły radne: Dorota Łuczak – Dydowicz i radna Agata Wójcik.  Ich uwagi do planu brzmią bardzo podobnie:

W związku z wyłożeniem powyższego planu i jego niezgodności z przepisami o zagospodarowaniu
przestrzennym dot. zapisów w studium uwarunkowań wnoszę o:

 1. Zapis dla całego terenu objętego planem zakazu lokalizacji budynków o wys. powyżej 3 kondygnacji oraz budynków usługowo-handlowych o całkowitej pow. użytkowej powyżej 200 m2 z wyłączeniem budynków już istniejących bez prawa ich odbudowy – zapis zgodny z obowiązującym studium uwarunkowań maj. 1998 zgodnie oraz art. 20 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
 2.  Zapewnienie dla działki 252/8 udziału zieleni- min. 40% pow. działki, w tym zieleni izolacyjnej wielopiętrowej od strony linii kolejowej zgodnie z zapisami studium uwarunkowań.
 1. Zakaz lokalizacji budynków o szerokości elewacji frontowej powyżej 20 m.

       4. Zakaz poszerzania istniejących ulic w obrębie planu miejscowego oraz planowania pod ten cel części działek prywatnych.

        5. Zakaz lokalizacji usług uciążliwych i parkingów generujących znaczny wzrost ruchu samochodowego

 

Uwagę zgłosił też radny Maciej Krzyżański.  Jest o na o tyle wyjątkowa, że nie ma w niej sprzeciwu wobec planowanej budowy marketu.  Mamy nadzieję, że to tylko pomyłka radnego i w głosowaniu wypowie się przeciwko tej lokalizacji.  Jego uwaga brzmi bowiem tak:

Proszę o wprowadzenie korekt w mpzp dla wymienionego rejonu w postaci:

 1. Likwidacji 3 pasa ruchu dla samochodów na ulicy Moniuszki.
 2. Wyznaczeniu terenów pod parking czerwonym szrafem na rejonie bliżej dworca.
 3. Likwidację oznaczeń w postaci strzałek ruchu drogowego na ulicy Dworcowej i Moniuszki
 4. Wprowadzić zapisy, które określą wygląd fasady nowo projektowanych budynków, który ma nawiązywać do budownictwa tzw. muru pruskiego.

I zrozum tu radnego.  Czy wynikać ma z tego, że radny nie ma nic przeciwko 1200 metrowemu marketowi, byle miał on tradycyjny, pruski mur?

Głosowanie nad każdą odrzuconą przez burmistrza uwagą,  ma odbyć się na posiedzeniu Rady, która będzie rozłożona na 2 dni – wtorek i środę.  Już dziś zapraszamy mieszkańców, nasza obecność jest konieczna.  Dobrze aby radni, jeśli przychylą się do opinii burmistrza i będą odrzucać nasze uwagi, spoglądali w oczy swoim wyborcom.

Redakcja

fot.przegladhandlow.pl

spolem

 

 

Komentarzy: 27 o “Radni (niektórzy) też złożyli uwagi do planu

 1. Dziekujemy wszystkim radnym, którzy są po stronie mieszkańców i zdrowego rozsądku a nie woli burmistrza uszczęśliwiającego nas na siłę.

  1. Dołączam się do powyższych podziękowań dla radnych otwartych na rzeczywiste potrzeby mieszkańców.

 2. Pan radny Krzyżański to bardzo dziwny polityk lokalny, chce znać opinie wyborców, równocześnie nie informując jakie są jego poglądy. Dlatego na swoim blogu pyta co o tym czy tamtym sądzą inni, nigdy nie zdradzając swojej opinii. Czy wynika z tego, że on nie ma własnych przekonań i głosuje tak jak chce większość? Forum powinno informować szerzej jak radni głosują.

  1. Że Radny pyta się wyborców co ma robić to najwłaściwsza z właściwych rzeczy. To powinność każdego mandata. A że w sprawie marketu jest w rozkroku to widać gołym okiem; posady w Radzie rozdają wyborcy a „konfitury” sprawowania mandatu daje Urząd Gminy, Starostwa, Marszałek, Wojewoda. Oto mamy klasyczny (angielski) dylemat polityka – jak „jajko zjeść i je mieć”, czyli zasłużyć na jedno i drugie. Niech tylko Radny weźmie pod uwagę co mówił, napisał w Echu Skarbnik – Puszczykowo miasto małe i wszyscy o wszystkim i tak się dowiedzą z poczty pantoflowej. Czy nie lepiej jednak dostać mandat wyborczy na kolejną kadencję od sąsiadów niż jakieś „ogryzki z pańskiego stołu” teraz?
   M

   1. Panie M. Jeśli polityk robi wszystko co większość sądzi, to jest to populista. A jak robi wszystko dla „konfitur” to jest to… (nie napiszę, bo mi wykreślą).
    Radny Krzyżański przed wyborami deklarował się jako przeciwnik marketów i dlatego pewno na niego ludzie głosowali. Nie mówił, że będzie zawsze po stronie większości. Jakby tak miało być, to jak większość ludzi będzie chciała wesołego miasteczka na działce pana sąsiada, to pan też powie, że radny ma słuchać mieszkańców. Człowieku wsłuchiwać się w głos mieszkańców to jedno, a realizować program wyborczy to drugie.

   2. Puszczykowo powstało na przełomie XIX i XX wieku jako miejscowość willowa i wycieczkowa. Mieszkańcy Poznania przez ostatnie stulecie sprowadzali się do Puszczykowa, po to, żeby mieszkać w zieleni, spokoju i w bliskiej okolicy przepięknych zielonych lasów Wielkopolskiego Parku Narodowego, wzniesień morenowych i wód rzeki Warty.

    Niestety w ostatnim okresie różne grupy interesu starają się za wszelką cenę zmienić charakter naszej miejscowości, z typowej zabudowy jednorodzinnej, luźno postawionej na zabudowę handlową. Nie rozumiem takiego postępowania. Nasza miejscowość słynna jest w całej Polsce, dzięki wyjątkowym walorom. Wszyscy zazdroszczą nam znakomitej architektury i spokoju w jakim żyją mieszkańcy. W ostatnim okresie można zaobserwować wzrost zainteresowania Puszczykowem ze strony odwiedzających. Coraz więcej naszych mieszkańców zaczyna codziennie korzystać z walorów jakie posiada Puszczykowo, biegając, jeżdżąc rowerem czy po prostu spacerując.

    „(…)Niestety nie wszyscy rozumieją, że miasto jest własnością mieszkańców. Uważam, że w ostatnim czasie władze miejskie sprzyjały jednostronnie inwestorom i oderwały się od zwykłych ludzi. Przykładem może być postawa władz miasta wobec mieszkańców Dworcowej, Solskiego i Moniuszki, którzy od czterech lat bronią spokoju domów i ogrodów przed inwestorami. Niestety walka nie jest równa. Władze miejskie próbują obejść sprzeciwy mieszkańców z różnych części miasta po przez wprowadzenie nowego studium. W Puszczykowie nie używa się w sposób prawidłowy narzędzi takich jak konsultacje społeczne. Władze miejskie próbują z zaskoczenia przeforsować wszystkie kontrowersyjne projekty.(…)”

    Kto zgadł?

    http://zielone-puszczykowo.blogspot.be/2014/06/radny-krzyzanski-przeciw-projektowi.html

   3. Żeby zostać M trzeba dużo dokonać rzeczy nieprawdopodobnych i przejść stopnie hartowania.
    M to coś znaczy osobistego ale to nie inicjał ani nazwiska ani imienia.
    Pan Krzyżański junior stoi przed swoim Rubikonem, nie wiem czy zdaje sobie z tego sprawę że od postawy w sprawie Moniuszki zależeć może jego być albo nie być radnym w kolejnej kadencji. Sprawa jest zero jedynkowa, zresztą dla wszystkich w tej Radzie.
    M

    1. Lubimy agenta 007 i jego szefową, a z końcówką tekstu całkowicie się zgadzam. Oczyma wyobraźni widzę radnego Musiała, jak walczy o nie wybudowanie marketu obok swojego domu.

 3. TEN M to chyba sam pan Krzyżański bo ci co raz po raz chodzą na sesje to mają obraz pana Krzyżańskiego i innych „KLAKIERÓW” burmistrza no ale wybory tuż tuż i „notesik”z uwagami „SUKCESÓW” się zapełnia i wszystko tym „ETATOWYM” bezradnym przypomnimy .

 4. Panie radne Dydowicz i Wójcik są w naszych oczach wyborców i puszczykowian godnymi naszych głosów i jak wieść gminna niesie niemal pewnymi kandydatkami wyborców na następną kadencje naród to nie ciemnota bezradnych widzi,notuje i wie co i kiedy ma zrobić i nie takie asiory już poległy.

  1. Na największe uznanie zasługuje Pani Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz – od momentu, w którym dokładnie zapoznała się z dokumentacją dotyczącą marketu na ul. Moniuszki i przejrzała motywy działania Burmistrza oraz jego „pomocników”, jednoznacznie opowiedziała się po stronie walczących mieszkańców. Dziękujemy za Pani postawę, bo wiemy jaką cenę za to Pani płaci. Ale powtarzam za Władysławem Bartoszewskim „warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca”. I jeszcze jedno powiedzenie Pana Profesora: „opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto”, bo kiedyś …

   1. Sprawa Moniuszki pokazuje jak silna jest pozycja Rady Miasta w sprawowaniu realnej władzy w mieście. Teraz wszystko od nich zależy. Burmistrz może sobie chcieć ale jak ludzie w Radzie mają charakter to nie da rady podskoczyć. To jest w końcu wykonawca, administrator woli radnych, w poprzedniej kadencji było to widać jak J.Szafarkiewicz i P.Bekas grali pierwsze skrzypce w tej orkiestrze, a przedtem jeszcze Zb.Czyż.

    Nasze drogie Panie z obecnej Rady o których mowa trzeba wesprzeć aktywnymi obywatelami.
    M

    1. Maciej Krzyżański, cytat z Zielonego Puszczykowa „W moim odczuciu głównym problemem w Puszczykowie jest bardzo słaba komunikacja między władzami samorządowymi a społeczeństwem obywatelskim.”

     http://zielone-puszczykowo.blogspot.com/2014/03/popieramy-macieja-krzyzanskiego.html

     Jak daleko odszedł pan radny od wspierania społeczeństwa obywatelskiego? Społeczeństwa, które (cyt. Wikipedia) charakteryzujące się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Wypisz, wymaluj Forum Puszczykowa.

     1. Forumowicze, dajcie spokój Maciejowi Krzyżańskiemu. No przecież on jeszcze nic złego nie zrobił, gada tylko czasami denerwująco, ot wszystko. Przecież to uroczy człowiek a ambicje to nie wada.
      Macie innych ścichapękradnych dla przykładu taki Pan Hetman, toż to fenomen. Albo Pan Ryglewicz, Teuschner albo Panie Czarnecka, Brączkowska, Bijaczewska, Szczotka.
      To jest aż 7 głosów. To może być 7 wspaniałych. Albo 7 jeźdźców apokalipsy.
      M

     2. M, jak to jest, gdy wie się wszystko? Męczy, czy daje szczęście?

   2. Władysław Bartoszewski nigdy nie był żadnym profesorem, nawet nie był magistrem. Miał wykształcenie średnie z maturą. I dzielił Polaków, wyborców PiS nazywając „bydłem”. To żaden autorytet.

 5. Pan Radny Krzyżański przekuł młodzieńczy entuzjazm na inne piorytety w tej Radzie Miasta!Głosując na młodego ,nieopierzonego entuzjastę miasta Puszczykowa liczyliśmy na dopływ „swieżej krwi” do Rady Miasta ,sądziliśmy że działalność rozpocznie w Komisji Edukacji Kultury i Sportu na co wskazywała jego dotychczasowa aktywność ,ale on poszedł od razu do jednej z najważniejszych komisji -Komisji Rozwoju.Kto bywa na spotkaniach w Urzędzie to zaobserwował jego brak większej wiedzy i obycia w sprawach dotyczących tej komisji,uczniowskie wypowiedzi oraz brak własnego przekonującego zdania w opiniowaniu przedkładanych spraw .Sądzę że ta kandydatura była na wyrost i radny Krzyżański powinien odpocząć od przerastających go obowiązków w następnej kadencji.Nawet po takim czasie nie pokazał ze jest odpowiedni na tę funkcję. .Moje NIE dla tej kandydatury bez względu na to jak będzie teraz głosował!

  1. Wreszcie na Forum Pu. odrobinę wartościowej dyskusji i rzeczowych uwag.

   Moje poglądy są takie że najważniejszym organem władzy być musi Rada Miasta. Mam projekt zmian na przyszłą kadencję ale co nieco już teraz zacznę mówić to może zakiełkuje w głowach i na wiosnę coś wyrośnie.
   Nie wszystko teraz powiem i zacznę od sprawy newralgicznej, ja wiem i bez obłudy że to nic nie znaczy a pozycja radnego to służba, podniósł bym znacznie uposażenie po to aby posada radnego stała się —–bardziej atrakcyjną—– dla ludzi dobrze zarabiających. A zmniejszył bym uposażenie burmistrzów i skarbnika, obcinając do minimum te dodatki; nagrody i etc. To niemoralne aby sami sobie przyznawali nagrody za jakieś enigmatyczne osiągnięcia. Zamiast tego można by się zastanowić nad systemem dywidend od wzrostu dochodu budżetu.
   Generalnie szedł bym na upodobnienie organizacji władzy do zasady funkcjonowania prywatnej firmy. Ale w zamian za wzrost korzyści materialnych z dobrej pracy wprowadził bym system kar dla radnych z —–odebraniem mandatu—– przed końcem kadencji włącznie. Wnioskowali by mieszkańcy, poprzez organizacje non profit, stowarzyszeniowe lub indywidualnie ale z poparciem jakiejś tam liczby obywateli. I jeszcze jedno, zmniejszył bym liczbę radnych aby zbilansować wydatki sztywne do następującej liczby:
   w zamian okręgów wyborczych od ulic wprowadził bym okręgi od dzielnic miasta, są 4: Puszczykowo, Puszczykówko, Niwka i Nowe Osiedle razem i Górne Puszczykowo, każda dzielnica po 2 radnych daje ich 8 i dał bym plus 1 obowiązkowego radnego z komitetu opozycji czyli razem daje 9 Radnych. 9 Radnych dobrze zarabiających i dobrze pracujących ale pod pręgierzem możliwości odebrania diety przed końcem kadencji. 9 to dobra liczba bo daje przewagę w głosowaniu i uniemożliwia legislacyjny pat.
   Generalnie w podsumowaniu cel jest taki – podnieść znaczenie RM przez usprawnienie organizacji pracy i podniesienie —-statusu materialnego—– zrównoważonego wzrostem odpowiedzialności personalnej i drugi człon * ograniczenie władzy wykonawczej do zadań administracyjnych i reprezentacyjnych poprzez jasne określenie wysokości i ocenności uposażenia .

   Być może niektóre rzeczy możliwe są tylko przez uchwałę Sejmu ale należy mimo to o tym mówić,
   jednak dużo rzeczy można załatwić uchwałą Rady. O innym jak na przykład o inaczej ustawionych komisjach odzwierciedlających kompetencje będę mówił przy innych okazjach.
   Ludzi trzeba stowarzyszać wokół konkretnych postulatów to się zejdą z ostrymi szabliskami w większej kupie, Mości Panowie, a nie wokół ostoi pierduł albo personaliów…
   M

   1. Szanowny panie M
    Liczba radnych ich wynagrodzenia, uprawnienia radnych i burmistrza, sposób ich wybierania itd. to wszystko wynika z ustaw, a nie z lokalnych przepisów. Może i ma pan dobre chęci, ale dobrymi chęciami… Po co więc zajmować się tym na co wpływu nie mamy? Proponuję wrócić do rzeczywistości, bo prowadzi pan pustą dyskusję.
    Pozdrawiam

    1. Dobrze, dobrze ale mówiono tak braciom Wright, po co się staracie, ludzie przecież nie ptaki, jak nie latali to nie polecą.
     M

     1. Panie M
      Proszę zmienić ustawy. My mamy mniejsze cele – ochronę Puszczykowa. Nie musi Pan pisać o mnie czy do mnie K. – nie jestem o nic oskarżony.

 6. M, jak to jest, gdy wie się wszystko? Męczy, czy daje szczęście?
  Odpowiadam – Hm-ie, nie wiem boja nie wiem jeszcze wszystkiego ale jak się w końcu dowiem to powiem Hm-owi. Natomiast mogę teraz powiedzieć – zdecydowanie daje szczęście korzystanie z wyobraźni i szukanie równowagi oraz sprawiedliwości. Polecam, idźcie tą drogą…
  M

 7. Patrząc na komentarze wyżej zamieszczone – M, czy nie lepiej najpierw się dowiedzieć, a potem pisać komentarze?

  1. Hm-nie, od czytania jednostajnego młotkowania większości komentarzy dzwoni ci w moich wypowiedziach to czego tam nie ma.
   M

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.