Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 42/18/VII z dnia 29 maja 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Puszczykowa oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Puszczykowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (druk nr 345).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 343).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 344).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017.
 10. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2017 r.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2017.
 12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017.
 13. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2017 rok.
 14. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2017 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2017 rok (druk nr 346).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok (druk nr 347).
 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zamknięcie sesji

Obrady będą miały miejsce 20 czerwca 2018 r. godz. 17:00 w sali konferencyjnej hali sportowo – widowiskowej w Puszczykowie przy ul. Podgórnej 21.

Mieszkańcy miel widziani. 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.