Zapraszamy na 29. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 21 marca 2017 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek B.
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
  3. Przyjęcie protokołu nr 28/17/VII z 21 lutego 2017 r.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, oraz ich wartości punktowej i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017

  8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa   użytkowania    wieczystego nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo
  9.- 12.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie  przyznania stypendium sportowego

mama

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 5/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r
18.Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.

        19.Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
        20.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
        21. Wolne głosy.
        22. Zamknięcie sesji
reklama-top-01 (1)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.