Na wczorajszym, niemal 4-godzinnym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Budżetu, poruszono wiele istotnych dla miasta kwestii. Po ostatniej, przedświątecznej Sesji- 19-grudnia, wraca do procedowania wiele ważnych uchwał i dokumentów.
Wczorajsze spotkanie rozpoczęło się od prezentacji dotyczącej, zleconej przez miasto diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w granicach miasta.
W toku tej diagnozy, stwierdzono, że jako zdegradowane, a co za tym idzie- wymagające rewitalizacji wytypowano 3 tzw. jednostki analityczne, spośród 15 na terenie miasta, o numerach 4, 13 i 14, swoim zasięgiem obejmujące okręgi wyborcze o tych samych numerach. Wytypowano zatem rejon ulicy Podleśnej, Nowego Osiedlam i Niwki Starej.
Do tego tematu wrócę w następnych tekstach, ponieważ mieszkańcy tych dzielnic, z pewnością będą chcieli znać, bezpośrednio ich dotyczące, szczegóły i  procedury tego  procesu. W ramach tzw. „pogłębionej diagnozy”, mają się m.in. odbyć rozmowy i wywiady z mieszkańcami wytypowanych dzielnic.
Radni zostali także poinformowani przez projektantkę MPZP dla części A- Starego Puszczykowa, że plan ten został odrzucony przez Wojewodę Wielkopolskiego, który wykazał 9 błędnych zapisów i sformułowań w jego treści, niezgodnych z obowiązującymi  regulacjami prawnymi.
Plan ma być  więc poprawiony i ponownie procedowany, po korekcie, która wg projektanta potrwa kilka tygodni.
Niewątpliwie najważniejszym punktem spotkania, było zaopiniowanie projektu Studium, które po przegłosowaniu zacznie  obowiązywać na terenie miasta i warunkować powstawanie nowych, ważnych  aktów prawa miejscowego. Jak wiadomo, jest to dokument strategiczny i koordynujący kierunki i uwarunkowania rozwoju ( jak sama nazwa wskazuje)  miasta w długiej perspektywie czasowej.
Z tego względu, przewodnicząca RM, apelowała do radnych o szczególnie staranne i uważne przygotowanie się do głosowania uwag złożonych w obu wyłożeniach projektu Studium, podczas wtorkowej sesji.
Z uwagi na dużą liczbę uwag- ponad 130 w każdym wyłożeniu- oraz fakt, że wiele z nich zostało złożonych przez wieloosobowe grupy mieszkańców, uważam, że obecność autorów uwag jest bardzo pożądana na sesji, tak aby mogli oni przyjrzeć się sposobowi procedowania i głosowaniu nad nimi oraz finalną uchwałą przyjmującą lub nie nowe Studium.
Agata Wójcik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.