W najbliższy poniedziałek 23 października o godz. 17.00 obradować będzie Komisja rozwoju i budżetu miasta.  Podajemy program prac:

 1. Lokalny Plan Rewitalizacji – przedstawienie procedury
 2. Zaopiniowanie wniosku ws. ustanowienia pomników przyrody
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 265),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w Puszczykowie, przy ul. Dąbrowskiego (druk nr 266),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Dąbrowskiego i Radosnej (druk nr 267),
 • określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 270),
 • określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 272),
 • zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 273),
 • zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 274),
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 275),
 • przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (druk nr 277).

Równocześnie informujemy, że 24 października o godz.17.00 na terenie Hali sportowo-widowiskowej odbędzie się kolejna Sesja Rady Miasta

red.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.