W najbliższy poniedziałek 26 lutego o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej na terenie Hali Sportowo – Widowiskowej obradować będzie Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta.  Zaś dzień później w tym samym miejscu i o tej samej porze odbędzie się kolejna Sesja Rady Miasta. Poniżej przedstawiamy plan obrad i zapraszamy mieszkańców do udziału. Jak zawsze będzie się działo. A długi rosną i rosną…

Plan obrad Komisji Budżetu i Rozwoju

1. Członkostwo Miasta Puszczykowa w Stowarzyszeniu Gmin Mikroregionu WPN – dyskusja.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 • przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w mieście Puszczykowo w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa” (druk nr 302).

 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P (druk nr 306).

 • podziału Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druk nr 304).

 • podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr 305).

 • zmiany uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa (druk nr 310).

 • zmiany uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 311).

 • przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie (druk nr 307).

 • zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 308).

  zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 309).

 • 3. Sprawy bieżące

 

Porządek obrad Rady Miasta

 

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 • Przyjęcie protokołu nr 38/18/VII z 30 stycznia 2018 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w mieście Puszczykowo w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa” (druk nr 302).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P (druk nr 306).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: podziału Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druk nr 304).
 • ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 304
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr 305).
 • ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 305
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa (druk nr 310).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 311).
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 311
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 311
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie (druk nr 307).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 308).
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 308
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 308
  Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 309).
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 309
  ZAŁACZNIK NR 1 DO DRUKU NR 309
  ZAŁĄCZNIKI NR 3 i 4 DO DRUKU NR 309
 • Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 • Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 • Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 • Wolne głosy.

 

Komentarzy: 23 o “Komisja Budżetowa i Sesja RM

 1. Czy w końcu zostanie opublikowana droga przetargu pomiędzy firmą ,,GEO BUD ” a Urzędem Miasta Puszczykowa, które oddało w użytkowanie wieczyste największą działkę na Rynku. Kto zawinił i całą sprawę zmiótł pod dywan !!!

  1. Ja wolałbym wiedzieć, jak wygrała przetarg (o ile w ogóle był przetarg) firma, która dzierżawi teren Mosiru, obecna Sportoteka. Bo to spółka, która powstała kilka dni przed podpisaniem z miastem umowy. Albo jak to możliwe, że wybudowano halę jak jeszcze rok wcześniej urząd twierdził, że ma ekspertyzę, że w tym miejscu nie może nic powstać, bo jest tam kurzawka. Albo jak to się stało, że Balcerek w naszym imieniu zakupił na rynku „grzybek” na Allegro. Albo szczegółów podpisania aktu notarialnego z „inwestorami” z Moniuszki, którzy chcą tam budować obiekt ponad 2000 metrowy. Ktoś te sprawy zamiótł pod dywan, czy jednak ktoś to sprawdzi?

   1. Ja tez jestem za. Oddanie terenu spóleczce zarejestrowanej w kilka do cuchnie na odległość
    zadanie dla naszych radnych niech to wyjaśnia, jeśli jest ok to dobrze a jeśli nie to gdzie jest prokurator

 2. ,,Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie (druk nr 307).”

  Co w końcu ma być ,,wiadukt pod torami” czy wiadukt kolejowy (nad torami) ?
  A przywrócić szlaban nie łatwiej?

  Ale, tak na poważnie, może to i jest jakiś strategiczny pomysł żeby ruch tranzytowy przekierować z Dworcowej, Moniuszki (przepraszam tych mieszkańców), przekopać tunel pod torami i połączyć z szerokopasmową Kosynierów Miłosławskich do Nadwarciańskiej i dalej do 431. Co jest niegłupiego w tej strategii to odcięcie drugiej części Dworcowej co niewątpliwie uspokoi ruch w tej części Puszczykówka. No ale niezadowoleni będą inni.

  1. Potrzeba tunelu, bo obecny przejazd jest niewystarczający. PO PROSTU. I bez robienia komuś na złość, a komuś dobrze. Kolejki do przejazdu są olbrzymie, a jeśli ostatnio zmalały, to z powodu ferii i przekierowania części pospiesznych do Wrocławia przez Ostrów. Ale one powrócą i znów będziemy kwitnęli po 20 min. przepuszczając 3-4 składy.

  2. Najlepszą rzeczą dla rozwoju będzie jak kolej zacznie, na wzór autostrad, budować sobie obwodnice dla szybkobieżnych pociągów omijające te miasteczka gdzie nie chcą się zatrzymywać. Wtedy będzie można zdemontować te rujnujące krajobraz płoty akustyczne i będzie można przywrócić racjonalny ład komunikacyjny lokalnych dróg.
   Inny pomysł to prowadzenie linii kolejowych, i samochodowych też, w PÓŁ WYKOPACH.
   Dzięki temu nie trzeba będzie budować akustycznych płotów a w zamian pasy zieleni izolacyjnych wystarczą i druga rzecz ewentualne kładki czy wiadukty będą o połowę mniejsze tym samym tańsze i co ważne dla architektury krajobrazu mniej inwazyjne .
   M

   1. 1. Nikomu obecnie nie przyjdzie do głowy budowanie nowych magistral kolejowych czy drogowych przez tereny zurbanizowane bez zapewnienia odpowiednich, wymaganych obowiązującymi przepisami stref ochronnych.
    2. To urbaniści niefrasobliwie planują a inwestorzy zabudowują budynkami mieszkalnymi tereny w pobliżu linii kolejowych, autostrad i dróg szybkiego ruchu stwarzając problemy bytowe ludziom równie niefrasobliwym, którym przychodzi do głowy tam zamieszkać.
    3. Warunki terenowe i hydrogeologiczne nie zawsze pozwalają prowadzić trasy dla ruchu kołowego w sztucznych zagłębieniach. Poza tym uwzględnić należy wpływ takich wykopów na ekosystemy w aspekcie zakłócenia przebiegu naturalnych, podziemnych cieków wodnych na znacznych obszarach.
    4. Kwestie związane z architekturą krajobrazów trudno dyskutować. Gusty miewają ludzie bardzo różne.
    Uważam, że działania dla obniżenia poziomu hałasu w otoczeniu tras transportowych winny podążać głównie w kierunku obniżenia emisyjności źródeł jego generujących a nie wytłumiania już wyemitowanego do środowiska.
    Z pełnym szacunkiem, ale moim zdaniem pomysły „M” nie nie zasługują na określenie aby były „najlepszą rzeczą dla rozwoju”.

    1. Odpowiedź dla Jul.
     1. Nieprawda, jeśli można budować obwodnice autostrad to samo można robić z koleją. Wiem o takich planach, o zintegrowanych szlakach komunikacyjnych.
     2. Tak zawsze było od zarania dziejów, wzdłuż traktów komunikacyjnych powstawały siedliska i nie ma w tym nic nadzwyczaj niedobrego.
     3. Chodzi o niewielkie zagłębienia rzędu 1,2 do 2,o metra, w związku z tym nie ma problemów hydrologicznych ani infrastrukturalnych lub są do pokonania. Jest wiele takich dróg w świecie. Autostrada na przebiegu od Komornik do Krzesin jest tu najbliższym przykładem, jest cichutko i ładniutko.
     4. Z gustami trudno dyskutować to jakby powiedzieć że między wysypiskiem śmieci a Rogalińskim Parkiem Krajobrazowym nie ma żadnej różnicy, że nie ma takich obiektywnych kategorii jak piękno, uroda, estetyka, bałagan, bezformie, szarzyzna…
     bo wszystko jest relatywne. To jest proszę pana/pani nihilizm.
     5. Działania w kierunku obniżania emisyjności są w gestii procesów makro gospodarczych niewiadomego skutku a architektura krajobrazu jest w zasięgu decyzji powiatowych i gminnych, a więc możliwych do wdrożenia od zaraz. Przy założeniu że rozpocznie się dyskusję bez takich wykrętów w rodzaju ,,z gustami się nie dyskutuje”.
     Jest więc uczciwiej powiedzieć, ja nie mam gustu, zatem zwracam się o pomoc do kogoś kto udowodnił że go ma, a przede wszystkim ma wiedzę – takich specjalistów zaczęło się od dawna nazywać architektami i dizajnerami.

     Jul, pomyśl jeszcze raz.

 3. Wiadukt – Wikipedia, wolna encyklopedia
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiadukt
  Wiadukt – budowla inżynierska, pozwalająca na pokonanie przeszkody terenowej typu: dolina, wąwóz lub droga kołowa czy linia kolejowa, z wyłączeniem przeszkód wodnych, poprzez przejechanie nad nią. Pierwotnie tym terminem była określana droga rzymska przeprowadzona nad wąwozem, na konstrukcji opartej na …
  ———
  Pewien redaktor nie pomyślał i napisał w tytule: ,,Wiadukt pod torami ma sens” i teraz inni powtarzają. Nie ma nic gorszego jak uparcie tkwić w oczywistym błędzie.
  ———
  Ten błąd jest powielany: ,,Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie (druk nr 307).”
  albo Blog dla P. :
  ,,niedziela, 25 lutego 2018
  Wiadukt kolejowy w Puszczykowie?
  Maciej Krzyżański*
  W ostatni weekend dotarło do mnie Echo Puszczykowa, którego przewodnim tematem był wiadukt kolejowy.”
  ————————————————————————————————————————————
  – Jaki wiadukt ? Kto będzie budował wiadukt, PKP ? Mowa jest o przekopie pod torami, taki przekop nazywa się TUNELEM. Tak wynika z wizualizacji że droga będzie budowana a nie torowisko kolejowe. Torowisko kolejowe nie będzie podnoszone, nie powstanie nowa budowla kolejowa. Nie ma tam istniejącej dziury, trzeba ją dopiero zrobić.
  Być może projektanci kolei stosują jakiś swój wymyślony metajęzyk i w ich nomenklaturze jest jakoś inaczej i stąd zrodziło się nieporozumienie natomiast jak prowadzi się przekaz medialny trzeba rzeczy prostować na zrozumiały dla wszystkich język potoczny. Więc co będzie robione?
  1. Droga pod istniejącymi torami
  czy
  2. Torowisko nad istniejącą drogą.
  ?

 4. Ludu ,mój ludu cóżem ci uczynił że tak mądrze zawiaduję miastem-ogrodem czy jeszcze czymś piękniejszym jak ogród ? przecież dzięki moim ambicjom sportowym macie hale sportową ,aczasami i widowiskową z pięcioma etatami obsługi za miliony zadłuzenia ,macie ludu projekt zrobienia /zadłużenia/ drugiego boiska lekoatletycznego ,przecież ludu mój ludu wraz z moimi bezradnymi akceptujemy budowę 6tego marketu pod oknami starych Puszczykowian ,ludu mój ludu zrobiłem wszystko z moimi bezradnymi ,żebyście wydłużyli spacerek do przychodni i szpitala ,a nie najkrótszym przejściem przez 3Maja ,ludu mój ludu to ja wraz z „emigracyjnym rządem ” postarałem się że na pewnych ulicach zdejmowano z chodników płytki by położyć pozbruk, ludu mój ludu to dla ciebie jeżdżą autobusiki wożące smogowe powietrze z dolnego Puszczykowa do górnego ,to dzięki mnie płacicie w banku mieszczącym się w moim domu podatki ,bo dawniejszy bank Spółdzielczy był nie dobry /co za zbieżność interesu/ . I tak by można było do rana pisać o ZASŁUGACH wodza lokalnej Trybuny z minimum kilkoma zdjęciami w tle .Korwin /znakomity szachista i brydżysta/pisze i mówi że na świecie jest wiekszość ciemnoty ale demokracja to rządy większości. Wniosek nasuwa się sam.No a wielki angielski polityk mówił że nic lepszego od tej wspaniałej demokracji nie wymyślono więć wyniki wyborów znów dadzą nam wybrać oby dla Puszczykowa jak najmniejsze zło.POZDRAWLAJU.

  1. Na Forum tak często jak w egipskim powiedzeniu było powtarzane
   desant z Dopiewa desant z Dopiewa desant z Dopiewa desant z Dopiewa desant z Dopiewa
   że ludzie mniej zorientowani myślą że
   burmistrz jest z Dopiewa burmistrz jest z Dopiewa burmistrz jest z Dopiewa burmistrz jest z Dopiewa .
   Niektórzy mruczą precz z najeźdźcą z obcymi interesami bo upadają puszczykowskie firmy,
   Eco Rondo pierwsze a w kolejnej kadencji reszta firm upadnie, Społem ma upaść,
   Hotelarnia ma upaść, Angie ma upaść, Arturo ma upaść, Muzeum Fiedlera ma upaść.
   Puszczykowo ma być sypialnią pracowitych wysportowanych mrówek.
   Ma być cicho!

   1. Burmistrz rzeczywiście nie jest z Dopiewa, ale jest tylko figurantem. Realizuje to , co dyktują mu panowie z Dopiewa , czyli wiceburmistrz i skarbnik, którzy są właśnie stamtąd.
    I na nic da się zaklinanie rzeczywistości. Tak to już jest!

    1. My wiemy jak jest ale wielu wydaje się co innego. Egipska mądrość okazała się ponadczasowa, jak echo powtarzana długi czas półprawda okazała się całą prawdą.
     A teraz idzie przekaz o upadku Eco Rondo i zagrożeniu Społem, Arturo, Muzeum Fiedlera.
     Efekt domina.

     1. I chyba też redaktor z „Echa Puszczykowa”, czyli gazetki propagandowej z Urzędu Miejskiego.

     2. A tak się podobno martwią brakiem miejsc pracy w Puszczykowie – ma powstać market, który je zapewni. W międzyczasie wykończyli EKO Rondo, a na intratne posady skarbnika, zastępcy burmistrza, kierownika hali puszczykowian nie zatrudnili.

    2. ,,Delilah; 27 lutego 2018
     Burmistrz rzeczywiście nie jest z Dopiewa, ale jest tylko figurantem. Realizuje to , co dyktują mu panowie z Dopiewa , czyli wiceburmistrz i skarbnik,”
     A kto im dyktuje ? A tamtemu kto dyktuje ?
     Może nie ma końca dyktowania, tylko idzie tak z pokolenia na pokolenie, od sekretarzy; a im kto dyktował ?

     1. Faktycznie można się zastanowić nad tym,kto jest na końcu tego łańcuszka.
      W każdym razie początek tego sznurka widać, jak na dłoni…

  2. Należy jeszcze dodać planowaną budowę tunelu czy wiaduktu, która wprowadzi tranzyt do centrum miasta. Szczere gratulacje dla makiawelistycznego myślenia .

 5. Delilah; 27 lutego 2018
  Faktycznie można się zastanowić nad tym,kto jest na końcu tego łańcuszka.
  W każdym razie początek tego sznurka widać, jak na dłoni…

  Delilah, dotknęliśmy nieskończoności, a widzimy teraźniejszy obraz bytu w zmaganiach sił ciemności z jasnością…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.