Jak dowiadujemy się w najbliższy poniedziałek 26 października o godzinie 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju. W programie znajduje się właściwie jeden tylko punkt: Omówienie dalszych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – w dwóch etapach: A i B.

Sytuacja robi się niezwykle ciekawa, szczególnie w kontekście opublikowanych przez nas w ubiegłym tygodniu dokumentów w artykule „ Tak ma wyglądać nowoczesne Puszczykowo!”.  Jak potoczą się losy tego fragmentu miasta?

Zwołanie komisji bezpośrednio po wczorajszych obradach Rady Miasta, to sytuacja nadzwyczajna.   Co to oznacza?  Jak ćwierkają wróbelki część radnych zrozumiała, że ktoś „robi ich w trąbę” .  Lepiej późno niż w cale.  Do tej pory komisje i sesje rady przypominały spotkania u cioci na imieninach.  Zamiast dyskusji i ścierania się racji było tam dbanie o dobrą atmosferę.   Jest nadzieja, że choćby na chwilę coś się zmieni.

W nagłośnieniu tej oburzającej wielu mieszkańców sprawy Forum Puszczykowo ma swój duży udział.   O całej sprawie podobno wielu radnych dowiedziało się właśnie z naszego portalu.   Cieszy nas to bardzo, że możemy informować mieszkańców w tym radnych, o tym co się w mieście dzieje.

Wiemy, że godzina 16.30 na jaką zwołano obrady komisji to czas dogodny dla urzędników, ale nie dla ludzi ciężkiej pracy, a z takich składa się społeczność Puszczykowa. Jednak kto może warto aby udał się na tę komisję!

Poniżej publikujemy ostatni przedstawiony i omawiany projekt planu zagospodarowania ( z listopada 2013) i rysunek do planu

 

 

Uchwała nr ……………………….

Rady MIASTA PUSZCZYKOWA

z dnia ……………………………………….

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – w dwóch etapach: A i B.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Miasta Puszczykowo uchwala, co następuje:

par.1

 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – w dwóch etapach: A i B, stwierdzając zgodność planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowo, uchwalonego uchwałą Nr 255/II/98 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 czerwca 1998r.
 2. Załączniki do uchwały stanowią:
 • część graficzna planu, zwana dalej „rysunkiem planu” – załącznik nr 1;
 • rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowo o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 2;
 • rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowo o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 3.
 1. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu w skali 1:1000.

par. 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 • budynku gospodarczo-garażowym – należy przez to rozumieć budynek gospodarczy z wydzieloną przestrzenią do celów garażowania pojazdów samochodowych;
 • dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci dachowych do 15o;
 • działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym dopuszcza się usytuowanie budynku;
 • ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi najwyżej 30% ogólnej powierzchni ogrodzenia;
 • ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi powyżej 30% ogólnej powierzchni ogrodzenia;
 • parkingu systemu „park & ride” („parkuj i jedź”) – należy przez to rozumieć parking zlokalizowany w pobliżu przystanków transportu publicznego;
 • powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na działce;
 • powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni terenu wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w stanie wykończonym;
 • szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;
 • tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;
 • urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć nośniki reklamowe wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;
 • zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć wielogatunkowe, zwarte nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów, z wykorzystaniem gatunków zimozielonych w tym żywopłoty.

par. 3

Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

 • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN i 4MN;
 • tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolami 1U/MW i 2U/MW;
 • teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony symbolem MW;
 • teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U;
 • teren usług z dopuszczeniem parkingu, oznaczony symbolem U/KP;
 • teren infrastruktury technicznej, oznaczony symbolem IT;
 • teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczony symbolem E;
 • tereny dróg publicznych, klasy lokalnej, oznaczone symbolami 1KD-L i 2KD-L;
 • tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami 1KD-D i 2KD-D;
 • teren dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW i

par. 4

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 • zakaz budowy ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń składających się z przęseł wykonanych z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych od strony dróg;
 • zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych;
 • zakaz lokalizacji blaszanych budynków garażowych i gospodarczo-garażowych;
 • nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy;
 • nakaz stosowania kolorystyki elewacji w odcieniach pastelowych lub w kolorze naturalnym materiału ceramicznego, szarym i białym;
 • nakaz obsadzenia terenu 1U/MW, wzdłuż części jego granic z terenami MN, zielenią izolacyjną o szerokości minimum 4,0m, zgodnie z rysunkiem planu, z uwzględnieniem istniejących przyłączy, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 • nakaz obsadzenia terenu U/KP, wzdłuż jego granicy z działką o nr ewid. 253, zielenią izolacyjną o szerokości minimum 4,0m, zgodnie z rysunkiem planu, z uwzględnieniem § 11;
 • nakaz obsadzenia terenu 2U/MW, od strony terenu 4MN, zielenią izolacyjną o szerokości minimum 4,0m, zgodnie z rysunkiem planu, z uwzględnieniem istniejących, w dniu wejścia w życie planu, przyłączy, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz budynków;
 • nakaz obsadzenia terenu 2U/MW, od strony terenu 2KD-D, zielenią izolacyjną w formie żywopłotu, zgodnie z rysunkiem planu;
 • dopuszczenie sytuowania ogrodzeń wyłącznie ażurowych o maksymalnej wysokości od strony dróg publicznych 1,8m lub zastosowania żywopłotów;
 • dopuszczenie lokalizacji szyldów i tablic informacyjnych o maksymalnej łącznej powierzchni 2m2 na jednej działce, z wyłączeniem terenu U/KP i 2U/MW, gdzie dopuszcza się lokalizację szyldów i tablic informacyjnych o maksymalnej powierzchni do 5m2;
 • dla terenów MN, MW, U/MW i U dopuszczenie zachowania, remontu i przebudowy istniejących, w dniu wejścia w życie planu, budynków, ich lokalizacji względem linii zabudowy oraz granic działek sąsiednich, wysokości oraz geometrii dachów, a w przypadku nadbudowy i rozbudowy zmianę parametrów wyłącznie zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

par. 5

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 • zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów odrębnych;
 • nakaz podczyszczenia wód opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem do wód lub ziemi, o ile wynika to z przepisów odrębnych;
 • nakaz zachowania, na terenach MN, dopuszczalnych poziomów hałasu wymaganych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 • nakaz zachowania, na terenie MW oraz na terenach U/MW, w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszczalnych poziomów hałasu wymaganych dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 • dopuszczenie zastosowania środków ochrony w postaci np. barier akustycznych, zieleni izolacyjnej, rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i funkcjonalnych poszczególnych obiektów w celu zmniejszenia emisji hałasu od ulicy Dworcowej oraz linii kolejowej.

pa.r 6

Nie wyznacza się terenów wymagających określenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 par. 7

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się dopuszczenie wprowadzenia powierzchni biologicznie czynnej na wolnych od utwardzenia powierzchniach terenów dróg z uwzględnieniem przebiegu projektowanych i istniejących sieci infrastruktury technicznej.

par. 8

 1. Dla terenów 1MN, 2MN, 3MN i 4MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  • rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  • dopuszczenie lokalizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku garażowego lub gospodarczo-garażowego na jednej działce;
  • dopuszczenie lokalizacji garażu w budynku mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub w formie wolno stojącej o powierzchni zabudowy nie większej niż 50m2;
  • dopuszczenie lokalizacji budynku gospodarczo-garażowego w formie wolno stojącej o powierzchni zabudowy nie większej niż 50m2;
  • dopuszczenie remontu, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących budynków z zachowaniem parametrów określonych w planie;
  • maksymalną powierzchnię zabudowy – 20% powierzchni działki;
  • minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego – 65% powierzchni działki;
  • posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,5m nad poziomem terenu;
  • wysokość budynków mieszkalnych:
   1. do 2 kondygnacji nadziemnych,
   2. dla budynków z dachami skośnymi nie więcej niż 10,0m,
   3. dla budynków z dachami płaskimi nie więcej niż 7,0m;
  • wysokość budynków garażowych i gospodarczo-garażowych:
   1. 1 kondygnacja nadziemna,
   2. dla budynków z dachami skośnymi nie więcej niż 6,0m,
   3. dla budynków z dachami płaskimi nie więcej niż 4,0m;
  • dopuszczenie kondygnacji podziemnej jeżeli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;
  • dachy skośne o kącie nachylenia połaci dachowych od 17º do 45º lub dachy płaskie;
  • zastosowanie dla dachów skośnych dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto – czerwonym, brązowym lub szarym;
  • lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny, w tym miejsca w garażu lub budynku gospodarczo-garażowym;
  • dopuszczenie wydzielenia drogi wewnętrznej o szerokości minimum 6,0m na terenie 4MN, z zaznaczeniem, iż zabudowa nie może być zlokalizowana bliżej niż 5,0m od linii rozgraniczających tej drogi.
 2. Dla terenu MW ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 • rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
 • dopuszczenie zachowania, remontu i przebudowy istniejącego, w dniu wejścia w życie planu, budynku wielorodzinnego z zakazem jego rozbudowy i nadbudowy;
 • dopuszczenie zachowania, remontu i przebudowy istniejących, w dniu wejścia w życie planu, budynków garażowych z zakazem ich rozbudowy i nadbudowy;
 • dopuszczenie budowy budynków garażowych lub gospodarczo-garażowych w odległości 1,5m od granicy działki sąsiedniej lub bezpośrednio przy granicy działki usługowej;
 • maksymalną powierzchnię zabudowy – 40% powierzchni działki;
 • minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego – 25% powierzchni działki;
 • posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,5m nad poziomem terenu;
 • wysokość budynków mieszkalnych:
 1. do 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
 2. nie więcej niż 12,0m;
 • wysokość budynków garażowych:
  1. 1 kondygnacja nadziemna,
  2. dla budynków z dachami skośnymi nie więcej niż 6,0m,
  3. dla budynków z dachami płaskimi nie więcej niż 4,0m;
 • dopuszczenie kondygnacji podziemnej jeżeli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;
 • dachy skośne o kącie nachylenia połaci dachowych od 17º do 45º;
 • dla budynków garażowych dopuszczenie zastosowania dachów płaskich;
 • zastosowanie dla dachów skośnych dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto – czerwonym, brązowym lub szarym;
 • dopuszczenie lokalizacji garaży podziemnych;
 • dopuszczenie lokalizacji dojść i dojazdów;
 • lokalizację miejsc postojowych w ilości minimum 1,5 stanowiska postojowego na każdy lokal mieszkalny, w tym miejsc w garażu lub budynku gospodarczo-garażowym.
 1. Dla terenu U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  • rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa;
  • dopuszczenie lokalizacji usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie więcej niż 200m2, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii, obsługi biurowej i kancelaryjnej;
  • dopuszczenie remontu, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących budynków z zachowaniem parametrów określonych w planie;
  • dopuszczenie lokalizacji budynków w odległości 1,5m od granicy działki lub bezpośrednio przy tej granicy;
  • maksymalną powierzchnię zabudowy – 60% powierzchni działki;
  • minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego – 10% powierzchni działki;
  • posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,5m nad poziomem terenu;
  • wysokość budynków:
   1. do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
   2. nie więcej niż 7,0m;
  • dopuszczenie kondygnacji podziemnej jeżeli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;
  • dachy skośne dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 32º – 37º;
  • usytuowanie kalenicy równolegle do drogi publicznej 1KD-L;
  • zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto – czerwonym, brązowym lub szarym;
  • lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum:
 1. na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych: 3 stanowiska postojowe,
 2. na każde 100m² powierzchni sprzedaży w obiektach handlowych: 4 stanowiska postojowe,
 3. w innych obiektach na 10 zatrudnionych: 3 stanowiska postojowe albo 3 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej;
 • dopuszczenie urządzenia miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie U/KP.
 1. Dla terenu 1U/MW ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  • rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
  • dopuszczenie lokalizacji usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie więcej niż 400m2, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii, obsługi biurowej i kancelaryjnej;
  • nakaz realizacji funkcji usługowej w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków;
  • dopuszczenie realizacji funkcji mieszkalnej w drugiej kondygnacji nadziemnej budynków;
  • dopuszczenie remontu, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących budynków z zachowaniem parametrów określonych w planie;
  • dopuszczenie lokalizacji budynków w odległości 1,5m od granicy sąsiedniej działki usługowej lub bezpośrednio przy tej granicy;
  • maksymalną powierzchnię zabudowy – 40% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 400 m2 dla pojedynczego budynku;
  • minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego – 25% powierzchni działki;
  • posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,5m nad poziomem terenu;
  • wysokość budynków:
 2. do 2 kondygnacji nadziemnych,
 3. dla budynków z dachami skośnymi nie więcej niż 10,0m,
 4. dla budynków z dachami płaskimi nie więcej niż 7,0m;
  • dopuszczenie kondygnacji podziemnej jeżeli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;
  • dachy skośne o kącie nachylenia połaci dachowych od 17º do 45º lub dachy płaskie;
  • zastosowanie dla dachów skośnych dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto – czerwonym, brązowym lub szarym;
  • dopuszczenie lokalizacji garaży podziemnych;
  • lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum:
 5. 1,5 miejsca na lokal mieszkalny;
 6. na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych: 3 stanowiska postojowe,
 7. na każde 100m² powierzchni sprzedaży w obiektach handlowych: 3 stanowiska postojowe,
 8. w innych obiektach na 10 zatrudnionych: 3 stanowiska postojowe albo 3 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej.
 9. Dla terenu 2U/MW ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  • rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
  • dopuszczenie usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie więcej niż 600m2, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii, obsługi biurowej i kancelaryjnej;
  • nakaz realizacji funkcji usługowej w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków;
  • dopuszczenie realizacji funkcji mieszkalnej w drugiej kondygnacji nadziemnej budynków;
  • dopuszczenie remontu, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących, w dniu wejścia w życie planu, budynków z zachowaniem parametrów określonych w planie;
  • maksymalną powierzchnię zabudowy – 35% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 1200m2;
  • maksymalną intensywność zabudowy 0,5 liczoną jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki;
  • minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego – 10% powierzchni działki;
  • posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,5m nad poziomem terenu;
  • wysokość budynków:
   1. do 2 kondygnacji nadziemnych,
   2. dla budynków z dachami skośnymi nie więcej niż 10,0m,
   3. dla budynków z dachami płaskimi nie więcej niż 7,0m;
  • dopuszczenie kondygnacji podziemnej jeżeli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;
  • dachy skośne o kącie nachylenia połaci dachowych od 17º do 45º lub dachy płaskie;
  • zastosowanie dla dachów skośnych dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto – czerwonym, brązowym lub szarym;
  • dopuszczenie lokalizacji garaży podziemnych;
  • lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum:
 10. 1,5 miejsca na lokal mieszkalny,
 11. na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych: 3 stanowiska postojowe,
 12. na każde 100m² powierzchni sprzedaży w obiektach handlowych: 4 stanowiska postojowe,
 13. w innych obiektach na 10 zatrudnionych: 3 stanowiska postojowe albo 3 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej.
 14. Dla terenu U/KP ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  • rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa;
  • dopuszczenie lokalizacji usług edukacji, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie więcej niż 1000m2, bankowości, administracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii, obsługi biurowej i kancelaryjnej;
  • maksymalną powierzchnię zabudowy – 25% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 1200m2;
  • minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego – 40% powierzchni działki;
  • posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,5m nad poziomem terenu;
  • wysokość budynków:
   1. do 2 kondygnacji nadziemnych,
   2. dla budynków z dachami skośnymi nie więcej niż 10,0m;
   3. dla budynków z dachami płaskimi nie więcej niż 7,0m;
  • dopuszczenie kondygnacji podziemnej jeżeli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;
  • dachy skośne o kącie nachylenia połaci dachowych od 17º do 45º lub dachy płaskie;
  • zastosowanie dla dachów skośnych dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto – czerwonym, brązowym lub szarym;
  • dopuszczenie lokalizacji parkingu, w tym parkingu w zieleni lub parkingu systemu park & ride na minimum 40 miejsc postojowych;
  • nakaz urządzenia nawierzchni miejsc parkingowych z elementów ażurowych lub w formie nawierzchni trawiastej lub innych nawierzchni przepuszczających wodę w celu ograniczenia do minimum uszczelnienia terenu;
  • nakaz budowy oświetlenia, zapewniającego odpowiednie warunki bezpieczeństwa, w przypadku lokalizacji parkingu;
  • dopuszczenie wydzielenia dróg wewnętrznych o szerokości minimum 6,0m;
  • dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury zgodnie z przepisami odrębnymi;
  • dopuszczenie lokalizacji garaży podziemnych;
  • zapewnienie miejsc parkingowych dla zabudowy usługowej, w ilości nie mniejszej niż:
   1. na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych: 3 stanowiska postojowe,
   2. na każde 100m² powierzchni sprzedaży w obiektach handlowych: 4 stanowiska postojowe,
   3. w innych obiektach na 10 zatrudnionych: 3 stanowiska postojowe albo 3 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej;
  • dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej jeśli nie kolidują z podstawowym przeznaczeniem terenu.
 15. Dla terenu IT ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  • dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym sieci i urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania linii kolejowej;
  • dopuszczenie nasadzeń zieleni na terenach niezainwestowanych.
 16. Dla terenu E ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)    lokalizację stacji transformatorowej;

2)    dopuszczenie nasadzeń zieleni na terenach niezainwestowanych.

par. 8

Nie określa się terenów wymagających określenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych.

par. 9

 1. Nie określa się terenów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
 2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek dla terenów:
  • U/KP – 3000m2;
  • 1MN, 3MN, 2U/MW – 1200m2;
  • 2MN – 900m2;
  • 4MN, 1U/MW – 800m2;
  • MW – 750m2;
  • U – 300m2.

 par. 10

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się utrzymanie odległości dla budowli, budynków, drzew i krzewów od granicy obszaru kolejowego i od osi skrajnego toru kolejowego zgodnie z przepisami odrębnymi.

par. 11

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

 • w zakresie systemów komunikacji:
  1. drogi publiczne, klasy lokalnej, oznaczone symbolem 1KD-L i 2KD-L, o szerokościach zgodnych z rysunkiem planu,
  2. drogi publiczne, klasy dojazdowej, oznaczone symbolami 1KD-D i 2KD-D, o szerokościach zgodnych z rysunkiem planu,
  3. drogę wewnętrzną, oznaczoną symbolem 1KDW, o szerokości zgodnej z rysunkiem planu,
  4. drogę wewnętrzną, oznaczoną symbolem 2KDW, o szerokości 8,0m,
  5. dopuszczenie realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie terenu dróg i parkingu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  6. obsługę komunikacyjną terenów:

1MN z dróg publicznych 1KD-L, 1KD-D, 2KD-D i drogi wewnętrznej 1KDW,

2MN z dróg wewnętrznych 1KDW i 2KDW,

3MN z drogi publicznej 2KD-D i drogi wewnętrznej 1KDW,

4MN z dróg publicznych 1KD-L, 2KD-L oraz 2KD-D,

MW i 1U/MW z drogi publicznej 1KD-L i drogi wewnętrznej 2KDW,

2U/MW z drogi wewnętrznej 2KDW,

U z drogi publicznej 1KD-L,

U/KP z drogi publicznej 2KD-L;

 • dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 • nakaz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz lokalizacji dróg pożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 • podłączenie do sieci wodociągowej na zasadach określonych przez gestora sieci;
 • odprowadzanie ścieków komunalnych wyłącznie do sieci kanalizacji sanitarnej;
 • zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych:
  1. z terenów MN, MW, U/MW, U, U/KP, IT i E do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, a w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci, na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  2. z powierzchni dróg poprzez zastosowanie urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 • dopuszczenie rozbudowy istniejącej sieci gazowej, na warunkach określonych przez gestora sieci;
 • nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi z dopuszczeniem wprowadzania odnawialnych źródeł energii;
 • zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej;
 • postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi.

par. 12

Nie określa się terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

pa.r13

Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

par.14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

par. 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

khkhk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.