Zapraszamy na 5. sesję
Rady Miasta Puszczykowa VII kadencji,
która odbędzie się 24 lutego 2015 r.
o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3. Przyjęcie protokołu nr 3/14/VII z 9 grudnia  2014 r.
4. Przyjęcie protokołu nr 4/15/VII z 20 stycznia 2015 r.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (druk nr 25).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 20).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 23a).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury (druk nr 24).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: odwołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 21).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 22).
11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14. Wolne głosy.
15. Zamknięcie sesji.

 

źródło: puszczykowo.pl