25 kwietnia 2017 r. godz. 17:00 w sali sesyjnej U. M. w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, odbędzie się 30 sesja Rady Miasta. Oto porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 29/17/VII z 21 marca 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6 (druk nr 223).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 215).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 78/15/VII z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 216).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami (druk nr 217).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 – 2021 (druk nr 224).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działek nr 698/13 i 701/15 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek (druk nr 218).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza (druk nr 219).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 220).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 221).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 (druk nr 222).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 225).
 15. Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec założeń reformy oświaty oraz procedury jej przygotowania i wdrażania.
 16. Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie, dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce.
 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zamknięcie sesji.

medic_1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.